Makine Tanıtım Grubu tarafından 11-30 Haziran 2009 tarihleri arasında birinci aşaması, 9 Aralık 2009-17 Ocak 2010 tarihleri arasında ise ikinci aşaması TV, radyo, gazete ve dergilerde gösterilen reklamlar ‘Tıkır tıkır’ hedefine ulaştı...

Makine Tanıtım Grubu (MTG) ‘Tıkır tıkır’ kampanyası ile tüm Türkiye’nindikkatini Türkiye makine sektörüneçekmeyi başardı. MTG, ilk aşaması 11-30 Haziran 2009 tarihleri arasında, ikinci aşaması ise 9 Aralık 2009-17Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdiği tanıtım kampanyası ile Türkiyeli kullanıcılar üzerindeki bilinirliğini de arttırdı. Mustafa Koç, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Erdoğan Demirören, Abdülkadir Konukoğlu, İdil Yiğitbaşı ve Cem Boyner’in kamera karşısına geçtiği reklam filminin mesajı da “Türk Makineleri Tıkır Tıkır çalışıyor”du. Türk Makine Sektörü Tanıtım Kampanyası Reklam Etkinlik Ölçümü araştırması’nın amacı, OAİB-MTG için, Makine Tanıtım Grubu (MTG) tarafından, 11-30 Haziran 2009 tarihleri arasında birinci aşaması, 9 Aralık 2009-7 Ocak 2010 tarihleri arasında ise ikinci aşaması çeşitli mecralar üzerinden gerçekleştirilmiş olan tanıtım faaliyetlerinin, hedef kitle nezdinde etkisinin ölçümlenmesi ve MTG’nin bilinirliğinin değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda makine sektörü üzerine çalışan ve/veya sektör dinamiklerine haiz, 7 farklı hedef grupla görüşüldü. Bu gruplar şöyle sıralanabilir: Kamuoyu–Makine Kullanıcısı Firmalar, Makine Sektörü’ndeki ihracatçı/ ithalatçı firmalar, Bürokratlar ve Akademisyenler, STK’lar, Medya Mensupları, 2008-Algı Araştırması’nda görüşülmüş olan Makine Üreticileri, 2008-Algı  Araştırması’nda görüşülmüş  olan Makine Kullanıcıları. Reklamın Hatırlanma Düzeyi (Spontan, Kurum, Görsel unsur yardımı ile hatırlama) ile ise şöyle bir değerlendirme yapılabilir: Spontan hatırlama: Hiçbir hatırlatma yapılmaksızın reklamı gördüğünü  hatırlayanların oranı. Yardımlı hatırlama: Spontan aşamada reklamı gördüğünü  hatırlamayanlara reklamın hatırlatılması ve bu aşamada hatırlayanların oranı. Görsel unsur yardımı ile hatırlama: Her iki aşamada da reklamı hatırlamayanların,  reklam karelerinin yer aldığı fotoğraflar gösterildikten sonra hatırlayanların oranı. Reklamın seyredildiği mecra; reklamın hangi  mecrada/mecralarda görüldüğünü ifade eder. Reklamın en belirgin yönü reklamdan hedef kitlenin zihninde en çok yer eden  unsurları belirtirken, reklamın beğeni alma derecesi ise reklamın beğenilme derecesi, beğenilen ve beğenilmeyen unsurları açıklar. Ayrıca reklamdan algılanan mesaj, reklamın hedef kitleye nasıl bir mesaj ilettiğini, reklamın inandırıcı, gerçekçi, akılda  kalıcı olma vb. özellikleri açısından değerlendirilmesi ise reklamın Türk makinelerine  dair anlattığı özelliklerin irdelenmesini ifade eder. Reklamın Satın Almaya ve İmaja Etkisi konusundaki değerlendirmeler ise şöyle: Reklam sonrasında  hedef kitlenin Türk makinelerine ilişkin algısındaki değişimin değerlendirilmesi. Olumlu ve olumsuz değişimin nedenleri. Reklamda verilen mesaja bağlı olarak olan hedef kitlenin davranışlarında, Türk makinesi satın almaya yönelik herhangi bir değişiklik olup olmadığı. MTG’nin bilinirlik düzeyi. Reklamın, MTG’nin kurumsal imajına etkisi.
Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler, Kantitatif Araştırma Yöntemleri’nden Yüz Yüze Görüşme Tekniği ile, 26.03-07.05.2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Türkiye genelinde OAİB tarafından talep edilen 8 ilde yapılmıştır. Yapılan  görüşmeler, hedef grup kriterlerine uygun, TNS tarafından oluşturulan listeler üzerinden randevulu olarak gerçekleştirilmiştir. İthalat ve ihracat yapan firma listeleri OAİB ile birlikte oluşturulmuştur. Araştırma özelinde belirlenen hedef grupların yanı sıra, OAİB için TNS tarafından 2008 yılında gerçekleştirilmiş olan “Türkiye Makine Sektörüne İlişkin Algı ve Genel Değerlendirme Araştırması”nda görüşülmüş olan makine üreticileri ve makine kullanıcıları içinden görüşmeyi kabul eden kişilerle toplam 100  adet görüşme gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyu –Makine Kullanıcısı Firmalar:Kamuoyu hedef kitlesi kapsamında,  259 adet, 5 ve daha fazla çalışanı olan makine  kullanıcısı firmalar ve bu firmalar nezdinde kullanılan makinelerin satın alımı ile ilgili karar vericiler-üst düzey firma yetkilileri
(firma sahipleri, genel müdürler ve müdür yardımcıları, ürün yöneticileri vb.) ile görüşülmüştür. Makine sektöründe, ihracat/ithalat yapan firmalar hedef grubunda, 78’er, toplamda 156 adet, firma ile görüşülmüştür; bu firmalardaki makinelerin kullanımına ilişkin dinamikleri bilen yöneticiler veçalışanlardan görüş alınmıştır.

MTG KAMPANYASI AKILDA KALICI

Tüm Türkiye genelinde gösterilen reklamlarının bilinirliğini değerlendirilen araştırmanın sonuçları ise şöyle: Görüşülen kişilere, MTG tarafından, 11-30 Haziran 2009 tarihleri arasında birinci aşaması, 9 Aralık 2009-17 Ocak 2010 tarihleri arasında ise ikinci aşaması çeşitli mecralar üzerinden gösterilmiş olan reklamları hatırlayıp hatırlamadıkları, sırasıyla, spontan, yani, hiçbir   hatırlatma yapılmaksızın, kurum ismi belirtilerek ve reklam karelerinin yer aldığı kartlar gösterilmek suretiyle sorulmuştur. Reklamı kendiliğinden, yani tümüyle yardımsız hatırlayanlar, en yüksek oranda, sektöre dair farkındalığı en yüksek gruplar olan sektör STK’ları ve  ekonomi ve iş dünyası üzerine çalışan medya mensuplarıdır. En yakın takip eden gruplar, ithalat/ihracat yapan firmalar ve algı çalışmasında görüşülmüş olan üreticiler olmakla birlikte, kendiliğinden hatırlama oranları ilk iki gruba göre oldukça geridedir. Son 1 yıl içinde izlenen reklamlar arasında, tüm gruplarda en yüksek hatırlanmaya sahip reklamlar, telefon   operatörlerine ait reklamlardır. Makine sektörüne ait hangi reklamları hatırlıyorsunuz denildiğinde MTG’nin reklamları 1. sırada olup, yine STK ve Medya mensupları tarafından en fazla hatırlanmıştır.

YÜZDE 90 REKLAMI TV’DE GÖRDÜ

Reklamı tümüyle yardımsız yada kurum ismi ile hatırlayanların tüm gruplar nezdinde yaklaşık yüzde 90’ı, reklamı televizyonda gördüklerini belirtmişlerdir. Gazete ve dergi, reklamın en çok görüldüğü diğer mecralardır. Yine bu kişiler, reklamlara dair en çok “işadamları”nı ve “Tıkır tıkır” sloganını hatırladıklarını söylemişlerdir. Reklamlarla ilgili en çok öne çıkan husus sorulduğunda ise, “Tıkır tıkır” hemen tüm gruplarda ilk sıradadır. Reklamı kendiliğinden ve kurum yardımı ile hatırlayan kişilere reklamı ne derece beğendikleri sorulmuş ve bu grupların beğeni düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Reklamlarla ilgili en çok beğenilen yön “Tanınmış iş adamlarının reklamda oynaması” olmuştur. Reklamı kartlarının gösterilmesini takiben, kamuoyu ve 2008 Algı Araştırması’nda görüşülen kullanıcılar dışında (sırasıyla yüzde 63, yüzde 66), tüm gruplarda reklamların hatırlanma oranı yüzde 85 ve üzerine çıkmaktadır. Bu oran, reklamın, tüm paydaşlar nezdinde oldukça yüksek bir oranda hatırlanma yarattığını göstermektedir.

Kartlar gösterildikten sonra reklamları hatırladığını belirten kişilere, “Bu reklamların hangi firmaya, kuruma ya da gruba ait olduğunu biliyor musunuz?” diye sorulmuş; aşağıdaki sonuçlar alınmıştır.

TANINMIŞ İŞ ADAMLARININ REKLAMDA YER ALMASI BEĞENİLDİ
Reklam kartlarının gösterimi sonrasında da reklamın en yüksek oranda görüldüğü mecra televizyondur. Reklamlardan en çok hatırlanan görüntü detayı “İşadamları”; söz/bilgi/slogan detayı ise “Tıkır Tıkır”dır. MTG Reklamlarında en çok öne çıkan husus, “Tıkır tıkır” ve akabinde “İşadamları” olarak belirtilmiştir.


Reklam kartlarının gösterimi sonrasında, reklamların beğenilme oranı aşağıdaki gibidir. Oranlar, reklamı kendiliğinden  hatırlayanların beğeni oranına göre daha düşük olmakla birlikte, halen oldukça yüksektir. Sektöre ilişkin farkındalığı ve dahiliyeti en yüksek gruplar olan “kendiliğinden hatırlayanların” daha yüksek, reklamı kart gösterimi sonrası hatırlayan ve hiç hatırlamayan grupların daha düşük beğeni puanı belirtmesi ve ortaya çıkan yüzde değerin, reklamı kendiliğinden hatırlayanların beğeni oranına
göre daha düşük olması beklenen bir durumdur. Reklamlarla ilgili en çok beğenilen yön olarak “Tanınmış iş adamlarının  reklamlarda oynaması”  belirtilmiştir. Reklamla ilgili bazı beğenilmeyen yönler belirtilmekle birlikte,  reklamı beğenmeyenlerin sayısı çok küçük olduğundan, istatistiki olarak her hangi bir anlam taşımamaktadır. Görüşülen gruplara, MTG Reklamlarında verilmek istenen mesajın ne olduğu sorulmuş ve öne çıkan hususlar şöyle olmuştur: Reklamlar ne anlatmak istiyordu? Türk makinelerinin tıkır tıkır çalışması. Yerli makine kullanın/ Türk makinelerini tercih edin/ Türk makinelerine teşvik. Türk makine sektörünün dünyada yer alması. Türk makinelerinin/sektörün kalitesi. Gruplara, reklamlarla ilgili 10 ifade okunmuş ve katılıp  katılmadıkları; ayrıca, reklamların Türk makinelerinin hangi özelliklerini anlattığı sorulmuştur. En yüksek oranlara sahip ifadeler, sırasıyla, aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:Görsel olarak güzeldi, sloganı akılda kalıcıydı, akılda kalıcı bir reklamdı. Bu reklamlar size Türk makinelerinin hangi özelliklerini anlatıyor? Kalite. Sağlamlık/ dayanıklılık. Kullanım rahatlığı.

TÜRK MAKİNELERİ HAKKINDA DAHA OLUMLU DÜŞÜNÜLÜYOR
MTG’ye ait reklam kartları gösterildikten sonra Türk makineleri hakkında nasıl düşüncelere sahip olduğu sorulmuş; görüşülen grupların yarısına yakını, reklamlardan sonra, Türk makineleri hakkında “daha olumlu” düşündüğünü söylemiştir. Türk makineleri
hakkında “eskisi gibi olumlu düşünmeye devam ettiğini” belirten grupla birlikte ele alındığında, “olumlu” düşünenlerin oranı hemen hemen tüm gruplarda çok yüksektir. Daha olumlu düşünüyorum çünkü... Tanınmış iş adamlarının reklamda yer almaları.
Türk makineleri artık dünyayla rekabet edilecek düzeyde. Kaliteli makinalar üretiliyor. Yerli olduğu için. Güven verdiği için. İlgili alt  gruplara, bir makine satın alma ihtiyacı olsa, incelenen bu reklamlardan sonra bir Türk makinesi satın almaya yönelik görüşün ne yönde olacağı sorulmuş ve görüşülen grupların çok büyük bir kısmı, kesinlikle ya da büyük olasılıkla Türk makinesi satın alacaklarını belirtmiştir. Bu da reklamın, satın almaya teşvik yönünde hedeflenen etkiyi bırakmada büyük başarı gösterdiğini ortaya koymaktadır. Orta Anadolu İhracatçılar Birliğini’nin ne derece tanındığı sorgulandığında, yine sektör dahiliyeti ve farkındalığı yüksek olan medya, STKlar ve takiben 2008- Algı Araştırması’nda görüşülen Üreticiler dışında, kurumun tanınırlığının, arzu edilen düzeyin altında olduğu görülmektedir. OAİB’nin, reklam faaliyetlerini destekleyici şekilde, kendisinin ve/veya MTG’nin tanıtımını yapmaya yönelik aksiyonlar alması, reklamın etkinliğinin artmasında rol oynayacak; sektörün algısına ve gelişimine katkıda bulunacaktır. Son olarak, reklamların, Makine Tanıtım Grubu’nun kurumsal imajına nasıl bir etkisi olduğu sorulmuş ve hedef kitlenin bu konuda oldukça yüksek oranda olumlu görüş bildirdiği görülmüştür.