Orta anadolu makine ve aksamları ihracatcıları birliği, makine sanayii sektor platformu, ortak satınalma organizasyonu, turqum projeleri ile buyuk bir kalkınma planının parcalarını tek tek yerine koyuyor. makine tanıtım grubu da ulke icinde ve yurt dışında makine sektorunu bircok faaliyetle tanıtmaya kararlı.

Dünyada bütün sektörlerin başarı lı olabilmeleri ve pazar paylarını artırabilmeleri için, finans desteği, devlet teşvikleri, iyi hazırlanmış fizibilite raporları gibi pek çok gereklilik bulunuyor. Ancak bütün bu çalışmaların nihayetinde, istenilen sonucun alınabilmesi için bu sektörlerin tanıtımının da başarı lı bir şekilde yapılması gerekiyor. Dünya çapında, özellikle yaklaşık son 30 yıldır reklâm alanında bir patlama yaşanı yor. Reklâmlar ve tanıtım çalışmaları, tüketicinin yönelimlerini belirlemede, kimi zaman ürün kalitesinin bile önüne geçebiliyor. Seramik ve fındık tanıtım gruplarının kurulması ve başarılı işlere imza atmalarıyla Türkiye’de de tanıtım faaliyetlerine daha çok önem verilmeye başlandı. Türkiye Makine Sanayi Sektörü de Temmuz 2007’de kendi tanıtım grubunu kurdu. Biz de, Moment Expo ekibi olarak, bu grubun kuruluşunu, misyonunu ve hedeflerini Makine Tanı- tım Grubu Başkanı Ali Rıza Oktay ve Makine Tanıtım Grubu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz’dan dinledik.  

Makine Tanıtım Grubu’nun kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?
Ali Rıza Oktay:
İlk olarak fındık ve seramik tanıtım gruplarının faaliyetlerine başladığını belirtmiştim. Daha sonra diğer bazı tarım ürünleri ve deri gibi sektörlerde tanıtım grupları kurularak faaliyetlere başladılar. Makine tanıtım grubunun kurulması ise henüz çok yeni. Nisan 2007’de Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin Genel Kurulunda böyle bir grubun kurulması kararı alınıyor ve Temmuz 2007’de Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın onayı ile resmen kuruluyor. Bir tanıtım grubunun kurulabilmesi için öncelikle o sektörün ihracatçı birliği olarak örgütlenmesine ihtiyaç duyulmakta. Çünkü ihracatçı birliği olmadan, tanıtım grubunun faaliyetlerini gerçekleştireceği kaynağın yaratılması mümkün değil. Makine ve aksamları üretip ihraç eden Firmalarımız faaliyetlerini İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Elektrik-Elektronik ve Makine Sanayi Mamulleri İhracatçı Birliği şemsiyesi altında sürdürüyorlardı. Ancak sektörün gerek üretim gerekse ihracat performansı ve potansiyeli dikkate alınarak, Dış Ticaret Müsteşarlı- ğınca sektörün başlı başına bir ihracatçı birliği olarak örgütlenmesinin gerekli olduğu düşünülerek 2002 yılında Orta Anadolu İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğ i bünyesinde Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği kuruldu. İhracatçı birliğinin kurulması ile beraber Dış Ticaret Müsteşarlığının da destek ve katkılarıyla başta sektör envanteri olmak üzere makine kalite işareti gibi bir dizi çalışma başlatıldı. Bunun yanı sıra, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğimizin uğraş ve gayretleri sonucu makine sektöründe faaliyette bulunan 27 ayrı dernek bir platform şeklinde örgütlendi. Tüm bu gelişmeler ışı- ğında makine sektörünün ne denli gelişmiş, ihracat yeteneği yüksek, ürün yelpazesi geniş ve dinamik bir sektör olduğ u daha net bir şekilde görülmeye başlandı. Bu yapının etkili bir tanıtım faaliyetiyle desteklenmesi hemen her kesim tarafından kabul görüldü ve başta da söylemiş olduğum gibi Makine Tanıtım Grubu 2007 yılı Temmuz ayında resmen kuruldu.  

Grubun misyonu nedir?

Ali Rıza Oktay: Makine kavramı, son derece geniş bir ürün grubunu içine alı- yor. Yüzlerce çeşit ürün makine olarak değerlendiriliyor. Ülkemiz makine sektöründe, yüzlerle ifade ettiğimiz ürünlerin çok büyük bir kısmının hem üretimi hem de ihracatı yapılıyor. Diğer taraftan, ülkemizin dışa açık bir ekonomi olması nedeniyle hem iç piyasada hem de dış piyasalarda rekabet en şiddetli şekilde yaşanıyor. Bu itibarla diğer birçok sektörde olduğu gibi makine sektöründe de bizim üreticilerimiz kaliteli ve daha ucuz üretim yapma zorunluluğunu idrak etmiş durumdalar. Makine sektörünün, bu anlamda önemli bir mesafe kat ettiği görülüyor. Ancak geçmiş yıllarda, özellikle Rusya gibi bazı pazarlarda başka sektörlerde yaşanmış olan olumsuzluklar sektörün bu yapısını yeterince yansı tmasına mani oluyor. İlk olarak, sektörün topyekûn olarak anlatılmasına, tanı- tılmasına ihtiyaç var. Bunun dışında, ikinci misyonumuzu da Türk makine sektörünün yakalamış olduğu bu kalite seviyesinin hem içeride hem dışarıda bilinmesine yardımcı olmak, diye özetleyebilirim. Bazı önemli hedef pazarlarda, Türk makine ihracatçılarının pazarlama faaliyetlerini kolaylaştırmayı önümüze koymuş durumdayız.
Sevda Kayhan Yılmaz:
Türk makinesinin tanıtımının yurtiçinde bile yeteri kadar yapılmadığını fark ettik. Makine Tanıtım Grubu’nun misyonu, ilk olarak yurtiçini de kapsayacak şekilde Türk makinesinin kalite ve güvenilirliğini, Türk makinecisinin yaratıcılığını bütün potansiyel müşterilere anlatmayı başarmak. Bunu yaparken amaç sadece mal satmak değil, aynı zamanda Türkiye’ye makine yatırımcısı da çekebilmeyi hedefliyoruz.    

Makine Tanıtım Grubu’nun sektöre ne gibi faydaları olacaktır?
Ali Rıza Oktay: Makine sektöründe iştigal eden firmalarımız, kendi bütçeleri nispetinde kendi tanıtımlarını zaten yapmaktalar. Ancak tanıtım grubuyla hedeflenen, firmalarımızın tek başlarına yapamadıkları ülke imajını güçlendirme konusunda sektörün tamamına katkı sağlayabilmek. Yani, Makine Tanıtım Grubu, firmalarımızın bu dünya standartları nda yürüttüğü faaliyetleri çok geniş bir kitleye anlatmayı ve varsa olumsuz imajı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Diğer taraftan, makine sektörü yapısı gereği çok çeşitli ürünü bünye- sinde bulunduruyor. Sektörün, diğer tanı tım grupları gibi, yalnızca bir ürün için faaliyet gösterme şansı bulunmuyor. Bunu bir şans olarak görüyoruz ve tekstil makinesinden gıda makinelerine, ağaç orman makinelerinden iş makinelerine, büro makinelerinden CNC tezgâhları na kadar pek çok ürün grubunun topyekûn tanıtılacağı bir faaliyet yürütmek istiyoruz. Sektörde, çok fazla ürün grubu ve bu konuda onlarca sayı- da dernek vb. kuruluşlar bulunuyor. Öncelikli olarak bu derneklerin de tanı- tıma yönelik faaliyetlerini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu konuda belirlemiş oldu- ğumuz kriterler çerçevesinde bu tarz faaliyetlere destek olacağız. Bu sayede, yapacağımız faaliyetler sonucunda, ihracatçı larımızın, çok sayıda pazarda ürünlerini kalite ve fiyat konusunda fazla dirençle karşılaşmadan, tercih edilen bir şekilde satabilme imkânına kavuşturacağız.  

Makine Tanıtım Grubu’nun şimdiye kadar yaptığı ve yapmakta olduğu çalışmalardan bahseder misiniz?
Makine Tanıtım Grubu’nun çalışmaları- nı incelediğimizde, kuruluşundan bu yana hız kesmeden yol aldığını görüyoruz. Makine Tanıtım Grubu, Temmuz 2007’deki resmi kuruluşundan bu yana toplam sekiz adet toplantı gerçekleştirdi. Toplantılarda, kararlar, uzun süren tartı şmalar sonucu ve tüm grup üyelerinin mutabakatı ile alınıyor. Bu çerçevede, öncelikle gruba bir logo seçimi yapıldı. Sonrasında, grupla iletişim kurulmasını kolaylaştıracağı düşünülen hem Türkçe hem de İngilizce bir WEB sayfası hazırlandı. Diğer bir önemli çalışma da makine sektöründe faaliyet gösteren ve makine sektör platformu üyesi kuruluşların tanıtım faaliyetlerine destek sağlanması konusunda yapılıyor. Çoğu uluslararası kuruluşların da üyesi olan bu kuruluşları n, tanıtım amaçlı yapacakları faaliyetlere destek sağlanması kararlaştırıldı ve bu konuda destek kriterleri oluşturulmaya başlandı. Dış piyasalar kadar, iç piyasaya da önem veriyoruz. Makine sektörünün iç piyasada da tanıtımına karar verdik. Bu amaçla, iç piyasada yapılacak tanıtım ile ilgili yol haritasının tespiti ve strateji oluşturulması için bir algı anketi yapılmasına karar verildi. Bu konuda da, çok titiz bir çalışma sonucunda bu anketin yaptırılacağı Firmanın seçimi yapıldı ve anket çalışması tüm hızıyla devam ediyor. 2008 yılının Ekim ayında bu çalı şmanın bitirilmesini hedefliyoruz. Di- ğer taraftan, önemli olduğu düşünülen yurt dışı fuarlara, info stand ile katılım sağlama kararı alındı. Katılım sağlayaca- ğımız bu fuarlarda platform üyesi kuruluşlara bir masa ayırarak çok farklı sektörlerdeki Firmalarımız adına iletişim kurulabilecek bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Bir yandan da öncelikle ABD pazarı na yönelik bir faaliyet için çalışmalara başladık.  
Sevda Kayhan Yılmaz: Makine sanayi sektör platformunu oluşturan derneklerin, bu sektörün gelişimine katkıda bulunması na yardımcı olmak için grup kanalıyla maddi destek sağlanmaya başlandı.  

Geleceğe dönük planlarınız ve hedefler nelerdir? Somut örnekler verebilir misiniz?
Ali Rıza Oktay: Makine Tanıtım Grubu olarak, geleceğe dönük, öncelikle ithalat yapmak isteyen yabancı firmaları Türk ihracatçılarla buluşturmayı amaçlayan bir faaliyet üzerinde çalışıyoruz. Bu faaliyetin olgunlaştırılıp bir format haline getirilmesinden sonra, ABD başta olmak üzere diğer ülkelerde hayata geçirilmesini amaçlıyoruz. Grubun geleceğe dönük diğer planlarını da yurtiçinde ve ya yurtdışında çıkan sektörle ilgili yayı nlarda reklâm, ilan verilmesi gibi çalı şmalar ve makine sektöründe Ar-Ge kültürünün yerleşmesini amaçlayan makine tasarım yarışmasını hayata geçirmek olarak özetleyebilirim.  
Sevda Kayhan Yılmaz:
Yurtdışında makine ticaretini geliştirmeye yönelik ofis açılması hususunu inceliyoruz. Çok farklı yapıda fuar katılımları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu fuarlarda müşteri beklemeyeceğiz, bunun yerine müşterilerin bizlere gelmelerini sağlayacağız.  

 

“ Makine Tanıtım Grubu olarak, ithalat yapmak isteyen yabancı Firmaları Türk ihracatçılarla buluşturmayı amaçlayan bir faaliyet üzerinde çalışıyoruz. Grubun geleceğe dönük diğer planları da yurtiçinde ve yurtdışında çıkan sektörle ilgili yayınlarda reklâm, ilan verilmesi gibi çalışmalar ve makine sektöründe Ar-Ge kültürünün yerleşmesini amaçlayan makine tasarım yarışmasını hayata geçirmek olarak özetleniyor. ”  

Sevda Kayhan Yılmaz Makine Tanıtım Grubu Üyesi Türk makinesinin kalite ve güvenilirliğini bütün potansiyel müşterilere anlatmak istiyoruz.  

Ali Rıza Oktay Makine Tanıtım Grubu Başkanı Öncelikle, sektörün topyekûn olarak anlatılmasına, tanıtılmasına ihtiyaç duyuluyor.