Lojistik yapısıyla ülkemizde önemlibir konumda bulunan Sivas OrganizeSanayi Bölgesi’nde ihracatyapan firma sayısı artıyor...

Lojistik yapısıyla ülkemizde önemlibir konumda bulunan Sivas OrganizeSanayi Bölgesi’nde ihracatyapan firma sayısı artıyor. Bölgedemakine sektörünün önünün açık olduğuna dikkat çeken Sivas Merkez1. Organize Sanayi Bölgesi MüdürüBekir Sıtkı Eminoğlu; alt yapıhedeflerini kısa zamanda bir birgerçekleştirdiklerini söyledi.

Sivas Merkez 1. Organize SanayiBölgesi Bakanlar Kurulu’nunkararı ile kurularak 1989 yılında faaliyete geçti. Şehirmerkezine 7 kilometre uzaklıkta,Sivas-Erzincan kara yolu üzerindetoplam 395 hektarlık bir alanı kapsıyor.Üç kısımdan oluşan 1. OSB, Sanayive Ticaret Bakanlığı’nın kredi desteğive Müteşebbis Heyet Başkanlığı’nınsorumluluğunda faaliyet gösteriyor.

173 hektarlık ilk iki kısmın yapımı vetahsisleri tamamlanan Sivas Merkez 1.OSB’nin, 222 hektarlık üçüncü kısmının kamulaştırma ve alt yapı yapım işleri devam ediyor.

“OSB’MİZDE MAKİNE SEKTÖRÜNÜN ÖNÜ AÇIK”

Türkiye’nin en büyük sektörlerinden biri olan makine sektörünün sürdürülebilirüretim yapısına kavuşması ve rekabet üstünlüğünü artırarak sürdürmesininsanayinin geleceği için büyükönem taşıdığını söyleyen Sivas Merkez1. Organize Sanayi Bölgesi MüdürüBekir Sıtkı Eminoğlu; “Ekonomik vesiyasi anlamda sürekli bir değişim ve yeniden yapılanma süreci içinde olandünyada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde makine sektörünün özel birkonumu var. Makine sektörü olmadansanayileşmeden bahsetmek sözkonusu değildir.

Bir ülkenin dengelive istikrarlı sanayi ve ekonomiye sahipolabilmesi, güçlü makine sanayininvarlığı ile mümkündür. Ekonomikkalkınma açısından çok önemli olansektörün üretim ve istihdam büyüklüklerisanayileşmenin temel göstergeleriarasında yer alıyor. Ülkemiz makinesektörü halihazırda yaşanan küreselleşmesürecinde üretim, pazarlama,ihracat, ticaret alanlarında dünya ileentegrasyonunu büyük ölçüde tamamladığınıdüşünüyorum. Sektör bualanlardaki yeterliliğini gelişmiş vegelişmekte olan pazarların tamamınayakınına yaptığı ihracat ile de kanıtlıyor.

Sektör gayri safi yurt içi hasıla, imalatsanayi üretimindeki payı, ihracat,istihdam, rekabet edebilirlik, yatırımlar,dışa açıklılık ve makro ekonomikbüyüklükler açısından ülkemizdeki enönemli sektörlerden biridir. Bu çerçevedendeğerlendirildiğimizde SivasMerkez 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndemakine üretimi gelişen ve önü açık birsektör konumundadır. Şu anda makinesektörü ürünleri, OSB’miz ihracatınınyaklaşık 1/4’üne karşılık gelsede, savunma sanayinin ve yeni teşvikyasasının Sivas’ta bu sektörü destekliyorolmasından dolayı gelecekte oranın yükselmesini bekliyoruz” dedi.

“İHRACATÇI FİRMA SAYIMIZ DAHA DA ARTACAK”

Sivas Merkez 1. OSB’de toplam 412 sanayi parseli bulunduğunu ve bu parsellerin 302 adedinin kamulaştırılıp alt yapısı tamamlanarak tümünün 174 firmaya tahsis edildiği bilgisini veren Eminoğlu; “Bu firmalardan 127’siyatırımını tamamlayarak üretimegeçmiş vaziyette. Yine bu firmalardan40 tanesi ihracat yapıyor ve busayı daha da artacak.

25 firmanın iseyatırım çalışmaları devam ediyor. 14 firma şimdilik yatırımlarına ara vermişolsa da, kısa bir süre sonra faaliyetlerinetekrar başlayacak. Geriye kalan 8 firmanın yatırım çalışmaları ise halen proje aşamasında. OSB’de üretim halinde kifabrikalarda yaklaşık 6 bin 117 kişiistihdam ediliyor. 174 firmanın tamamı faaliyete geçtiğinde ise toplam istihdam sayısının 10 bin kişiyi aşacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Sivas Merkez 1.Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan ihracatın,Türkiye geneli ihracatının yüzde1’ine tekabül ettiğini belirten Eminoğlu;“Bu rakamı daha da yukarı taşımak içintüm gücümüzle çalışıyoruz. Hali hazırdabölgemizden daha çok Kuzey Irak, Çin ilebaşta Almanya ve Fransa olmak üzerebirçok Avrupa ülkesine ihracat yapılıyor.Çok olmamakla birlikte Afrika ve Amerika ülkelerine de ihracat yapan firmalarımız bulunuyor” dedi.

Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı nedir?

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nda iki temel öncelik ve buöncelikler altında altı temel faaliyet alanı (tedbir) bulunuyor. Bu öncelik ve faaliyetalanlarından ilki; iş ortamının iyileştirilmesidir. Bu öncelik altında desteklenecekdört tane faaliyet bulunuyor. Bu faaliyetler; sanayi alt yapısının geliştirilmesi, finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve bilgi toplumu alt yapısının geliştirilmesi ve turizm alt yapısı ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini ngeliştirilmesidir.

Operasyonel programda belirlenen ikinci öncelik iseişletme kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesidir. Bu öncelik kapsamında da desteklenecek iki tane faaliyet alanı bulunuyor. Bunlar; işletmeleretemel bilgi, danışmanlık ve yatırım desteği sağlanması ve sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

Bölgemiz makine sektörü için ideal bir lojistik yapıya sahip. SOSB’de faaliyet gösteren firmalarında bu nedenle ihracat kapasiteleri artış gösteriyor. 

“HEDEFLERİMİZİ BİR BİRGERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Sivas Merkez 1. Organize SanayiBölgesi’nin 1989 yılında faaliyetlerinebaşladığını belirten Eminoğlu, bölgenin o dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar dolayısıyla büyük bir gelişmekaydedemediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “OSB’miz büyümehamlesini 2004 yılında 5084 sayılı teşvik yasasının yürürlüğe girmesiyle başlattı.

Bu dönemde arsa tahsisleri artmışolduğundan bölgenin toplam büyüklüğü;220 hektarlık genişleme alanının yer seçimi yapılarak OSB’ye dahiledilmesi sonucu 395 hektara çıkarıldı.

Bu dönem içinde genişleme alanının50 hektarlık kısmı hariç 170 hektarıkamulaştırılıp alt yapısı hazırlanarak sanayicilere tahsis edildi.

2005 yılındaSivas’a doğal gaz geldiğinde ilimizdelisanslı doğal gaz dağıtım firmasıyla anlaşma imzalanarak bölgemiz doğalgaza
kavuşturuldu.

Türk Telekom ilesözleşme imzalanarak bölgemizintelekomünikasyon hizmetlerinin dahakaliteli bir şekilde yürütülmesi sağlandı.İlimize 2005 yılında Gümrük Müdürlüğü açıldığında, Müdürlük binasıbölgemiz içinde faaliyet göstermesi içinhizmet binaları Bölge Müdürlüğümüzce yapılarak Gümrük Müdürlüğü’netahsis edildi.

2010 yılında itfaiye binasıinşaatını tamamlayıp bir de itfaiye aracı alarak itfaiye teşkilatımızı da kurduk.Her yıl düzenli olarak ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. 2008 yılında almış olduğumuz dağıtım lisansıyla bölgemizin elektrik şebekesini işletmeye başladık.

Bizim gibi orta ölçekliOSB’lerde iş yoğunluğu genellikle fazla oluyor. Çünkü personel sayısı yetersizve iş çeşitliliği fazla olunca günlerimiz oldukça yoğun geçiyor.

İlimizdeki tümkurum ve kuruluşlar ile ilişkilerimiz,işletmelerimizle olduğu gibi üst düzeydedir.İşletmelerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için elimizden geleniyapıyoruz. Bunu sağlamak için bazıprojelerimiz de var. Öncelikli hedefimiz2003 yılında geçici olarak yaptığımız prefabrik hizmet binamızın yerinemodern ve daha kapsamlı bir hizmet binası yapmak.

İşletmelerimize dahakaliteli hizmet verebilmek ve onların dafaydalanabileceği modern bir hizmet binasına ihtiyacımız var. İçinde konferans salonu, eğitim merkezi, lokanta,banka ve kargo bürosu, kreş, marketgibi sosyal donatıların bulunduğu birhizmet binasının temelini önümüzdekiyıl atmak istiyoruz.

Personel yapımızıda yeni binayla birlikte güçlendirdiğimiztakdirde daha kurumsal bir anlayışladaha kaliteli bir hizmet sunacağımızıdüşünüyorum. Şu anda üzerinde çalıştığımız İŞGEM projemiz de OSB içinde faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nınyürüttüğü Bölgesel Rekabet EdebilirlikHibe Programı kapsamında sunmuş olduğumuz İŞGEM projemiz kabul edildi.

28 işliğin bulunduğu bu projemizlede işletme sayımızın artmasına katkısağlamayı hedefliyoruz. Bölgemizde işletmelerimizin kalifiye elemanihtiyacını karşılaması için SanatLisesi yapılmasını istiyoruz. Bununlailgili çalışmalarımızın da kısa süresonra neticeleneceği kanaatindeyim.Bu saydıklarım bizim kurumsallaşma ve yapılaşma anlamındaki çalışmalarımız.Bunlarla birlikte bir an evvel50 hektarlık alanımızı kamulaştırıpsanayicilerimize tahsis etmemiz gerekiyor.

Çünkü bölgemizde tahsisedecek boş parselimiz kalmadı.Bakanlığımızdan istemiş olduğumuz kamulaştırma kredi talebimiz kabul edildi. Bu kredi gönderildiği takdirdehemen kamulaştırma işlemi gerçekleştirilerek yatırımcılara tahsis edilecek.

“YÜZDE 70’İ BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ”

Yasa gereği bedelsiz arsa tahsisinin6 Şubat 2010 tarihinde sona erdiğini belirten Eminoğlu; “29 Mart 2011 tarihinde 6215 sayılı kanun değişikliğiyle,4562 sayılı OSB Kanunu’na geçicidokuz madde eklenerek “OSB’lerde yer alan parsellerin gerçek veya tüzelkişilere kısmen veya tamamen bedelsiz tahsisine dair yönetmelik” 28 Ağustos2011 tarih ve 28037 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

Bu yönetmeliğe göre 12 Nisan 2011 tarihinden itibaren ilimizde yüzde 70’i bedelsiz olmak kaydıyla tekrar arsa tahsis edilmeye başlandı.Böylece OSB’mizde yatırımcılara ve sanayicilerimize en az 10 kişi çalıştırmak şartıyla yüzde 70’i bedelsiz, geri kalanı da 6.00 TL/metrekare geçici arsa bedeli alınarak arsa tahsis ediliyor” dedi.

“ÇEŞİTLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI DÜZENLİYORUZ”

2011 yılında Avrupa Birliği’nin “Kadın İstihdamının Güçlendirilmesi Hibe Programı” kapsamında 30 kadınatekstil sektöründe istihdam edilmek üzere makine eğitimi verdiklerini veistihdam edilmesini sağladıklarını vurgulayan Eminoğlu; “‘Genç İstihdamının Güçlendirilmesi Hibe Programı’kapsamında 15 gencimize CAD-CAM ve CATİA konularında hem teknik, hem de iş başında eğitimler vererek CNC operatörüyetiştirdik ve istihdam edilmesini sağladık.

‘Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlıİstihdamın Teşviki’ hibe programı kapsamında Bölge Müdürlüğümüz’ün hazırladığı proje, 171 bin 478 euro hibealmaya hak kazandı. Hibe programındatemel yaklaşımın bir yandan ekonominin kayıtlı olan kesimini güçlendirerek,büyüterek kayıtlı istihdamı teşvik ederken;diğer yandan kayıt dışı kesimin küçültülmesine yönelik önlem geliştirmekyer alıyor.

Bu projeyle Sivas´ta, işgücü piyasasında bulunan ve potansiyeliş gücü piyasasında çalışacakların istihdam konusunda bilinç düzeylerinin artırılması sağlanırken diğer yandan da sürdürülebilir pilot uygulamalarla kayıtlı istihdamı teşvik etmek amaçlandı. Eğitim faaliyetlerimize, ihtiyaç gördüğümüz heralanda eğitim programları düzenleyerek devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KALKINMA İÇİN DESTEK GEREKİYOR”

Ülkemizde OSB’lerin, 1960’lı yıllardan itibaren kurulmaya başlanmış olmasına rağmen OSB kanununun ancak 2000 yılında çıkartılabildiğine dikkat çeken Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Bekir Sıtkı Eminoğlu; “Hükümetimiz OSB’leretüm yetki ve sorumluluğu vererek gerekli önemi gösterdi.

Ancak geliri azolan OSB’lerin, yani Bakanlık kredisine ihtiyacı olan OSB’lerin kalkınmasıçok zor bir hal aldı. Ülkemizdeki gelirdüzeyi yüksek olan OSB’ler bu probleminfarkında bile değiller. Bana göre yer seçimine karar verilen bir OSB’nin kamulaştırma ve alt yapısının işlemleri Bakanlık tarafından yapılıptüzel kişiliğe teslim edilmelidir. İhtiyaçolmayan bir yere de OSB kurulmamalıdır.

İhtiyaç olan yere kurulan OSB iseyerel yöneticilerin kabiliyetine teslim edilmemelidir. Ruhsatlandırma konusunda tüm yetkinin OSB’lerde olmasıgüzel bir uygulama; fakat sanayici ilebiz karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda SGK’lar ve Bölge Çalışma Müdürlükleri gerekli hassasiyeti göstermiyor.

Örneğin; işletme sahibi inşaattan dolayı SGK’ya vergisini yatırmadanimalatta işçi çalıştığını gösterebiliyor.Bunu SGK’nın sorgulaması gerekir.Biz yönetim olarak “İnşaattan dolayı SGK vergini yatır, Yapı Kullanma İzin Belgeni al” dediğimizde suçlu oluyoruz”dedi.

Bekir Sıtkı Eminoğlu kimdir?

Sivas Kangal’da 1973 yılında doğdu. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 2004 yılından itibaren Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlü görevini yürütüyor.

“SİVAS YATIRIMIN YENİ ROTASINI BELİRLİYOR”

Her alanda sayılamayacak kadar önemli değerlere sahip olan Sivas’ın zenginliklerini yatırımcılarla her platformda buluşturmaya ve destek olmaya hazır oldukları açıklayan Eminoğlu;“Huzurun, güvenin, hoşgörünün, kültürün ve medeniyetin en güzel örneklerini sunan Sivas; yatırımcılara ve işadamlarına da OSB bünyesinde genişbir yelpazede, uygun ve karlı yatırım fırsatları sunuyor.

Teşvik yasasıyla birlikte yatırımlara sağlanan desteklerinyanı sıra Anadolu’nun ortasındaki merkezi coğrafi konumu; kara,hava, demir yolu ulaşım imkanları;toprak altı ve doğa üstü zenginlikleri;tarım, madencilik, sanayi, ticaret,turizm sektörlerindeki avantajları;kalifiye iş gücü ve tecrübesi gelişmiş üniversitesi; teknik danışmanlıkhizmetleri ile ve en önemlisi kamu,özel, sivil, yerel meslek örgütleri tarafından yatırımcılara verilen samimi destek ile Sivas yatırımın yeni rotasını belirliyor.

Ayrıca havalimanından her gün uçuş yapılması ve kısa süre sonra hızlı tren projesinin uygulanacak olması da ilin yatırımı açısından avantajlı yönlerini oluşturuyor” şeklinde konuştu.