84. FASLIN TAMAMI VE 84. FASIL DIŞI ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI TOPLAMINDAN OLUŞAN MAKİNE SEKTÖRÜNÜN TAMAMININ İHRACATI 2010 YILININ OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE YÜZDE 14,6 ORANINDA ARTARAK 7 MİLYAR 258 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ.
 
Orta Anadolu Makine veAksamları İhracatçıları Birliğiiştigal alanına girenGTİP’ler kapsamında belirlenenTürkiye geneli ihracat kayıtlarınagöre; 2009 yılı Ocak-Eylül dönemiihracat kayıt rakamı 4 milyar57 milyon 447 bin dolar iken, bu rakam2010 yılının eş zaman dilimindeyüzde 12 oranında artarak 4 milyar565 milyon 956 bin dolar olarakgerçekleşti.84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışıOrta Anadolu Makine ve Aksamlarıİhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle2010 yılının ilk 9 ayında öncekiyılın aynı dönemine kıyasla yüzde14,6 artarak 7 milyar 258 milyon 992bin dolar olarak kaydedildi.Mal grupları bazında incelendiğindeise; 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde,ihracatında en yüksek artış gerçekleşenkalemler ise yüzde 93 ile diğerEndüstriyel Yıkama ve Kurutma Makineleri,yüzde 61,5 ile Motorlar, Aksamve Parçaları, yüzde 61,3 ile AmbalajMakineleri Aksam ve Parçaları,yüzde 46,2 ile Deri İşleme ve İmalatMakineleri ve yüzde 36,5 ile rulmanlarolarak sıralanıyor.OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle,mal gruplarının sektör ihracatındanaldıkları paylar incelendiğinde ise; 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde;yüzde 14,3 pay ile Endüstriyel Klimalarve Soğutma Makineleri birinci,yüzde 12 pay ile İnşaat ve MadencilikteKullanılan Makineler ikinci, yüzde9,2 pay ile Pompa ve Kompresörlerüçüncü sırada yer almaktadır.


EN FAZLA İHRACAT ALMANYA,İRAN VE ABD’YE
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamlarıincelendiğinde; 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla ihracat yapılanilk üç ülke Almanya, İran ve ABDolarak sıralanıyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracatartışının yüzde 39,5 ile İran’a yönelikolduğu görülüyor. Anılan ülkeyeihracatımız 287 milyon dolar olarakgerçekleşmiş.Ülkeler bazında makine ihracatımızdaise (ilk 10 ülke sıralamasına göre)yükselişler var. Örneğin Almanya’yayönelik olan makine ihracatımız geçtiğimizyılın ilk dokuz aylık döneminde337 milyon 845 bin dolar iken 2010yılının aynı dönemine gelindiğindeyüzde 14 artış göstererek 385 milyon117 bin dolar olmuş. Makine ihracatımızınartış gösterdiği bir diğer ülkeise Irak olmuş.Söz konusu ülke yüzde 30,2 değer artışıylaen fazla ihracat artışı yaşadığımızülkelerden biri olmuş. 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 186 milyon666 bin dolarlık makine ihracatıgerçekleştiren firmalarımız 2010 yılınınOcak-Eylül aylarında ise bu değeri243 milyon 64 bin dolar seviyesineçıkarmışlar. Azerbaycan pazarı da makineihracatımızın yükseldiği ülkelerdenbiri olmuş.Azerbaycan’a yönelik makine ihracatımız2009 yılının Ocak-Eylül döneminde98 milyon 466 bin dolar iken 2010yılının aynı dönemine gelindiğinde iseyüzde 33,8 artışla 131 milyon 756 bindolar olmuş.Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan ambalaj makineleri ihracatımız 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 61,3 oranında yükselen ambalaj makineleri ihracatımız, miktar bazında ise yüzde 23,3 oranında artış gösterdi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 47 milyon 140 bin dolar olan ambalaj makineleri ihracatımız 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 61,3 oranında artarak 76 milyon 55 bin dolar oldu.Ambalaj makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise İtalya. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde 16 milyon 376 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Irak olduğu görülüyor. Irak’a 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 4 milyon 590 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 191,2 oranında artış kaydederek 13 milyon 368 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Ambalaj makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük ihracat pazarı ise Mısır oldu. Mısır’a 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 624 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı yapılırken, yüzde 448,5 gibi önemli bir artışla, ihracatımız 8 milyon 909 bin dolara yükseldi.Ambalaj makineleri ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla artış gösterdiği ülkelerden bir diğerinin ise İran olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 621 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 134,2 oranında artış kaydederek 3 milyon 798 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı.Ambalaj makineleri ihracatımızda bir diğer önemli yükseliş ise yüzde 139,3 değer artışı ile Özbekistan ile yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 692 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam 2010 yılının aynı döneminde 1 milyon 656 bin dolara ulaştı.Bu mal grubu içerisindeki diğer büyük ihracat artışının yaşandığı ülkenin ise Romanya olduğu görülüyor. Romanya’ya 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 681 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 114 oranında artış kaydederek 1 milyon 458 bin dolar ihracat düzeyini yakalandı. Ambalaj makineleri ihracatımızda artış yaşanan ülkelerden bir diğeri ise Cezayir oldu. Cezayir’e 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 930 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı yapılırken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 57,4 artış kaydederek 1 milyon 464 bin dolar seviyesine yükseldi.


Ülkemiz endüstriyel klima ve soğutmamakineleri ihracatı 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde yükseliş kaydetti.Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül dönemi ilekarşılaştırıldığında değer bazında yüzde23,6 oranında yükselen endüstriyelklima ve soğutma makineleri ihracatımız,miktar bazında ise yüzde 24,9oranında artış gösterdi. Değer olarakise 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde527 milyon 885 bin dolar olan endüstriyelklima ve soğutma makineleri ihracatımız2010 yılının Ocak-Eylül dönemindeise yüzde 23,6 oranında artarak652 milyon 548 bin dolar oldu.Endüstriyel klima ve soğutma makineleriihracatımızın en fazla olduğuülke ise İngiltere. Söz konusu ülkeye2010 yılının Ocak-Eylül döneminde85 milyon 121 bin dolarlık endüstriyelklima ve soğutma makineleri ihracatıgerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindekien büyük ikinci ihracat pazarımızınise Irak olduğu görülüyor. Irak’a2009 yılının Ocak-Eylül döneminde45 milyon 716 bin dolarlık endüstriyelklima ve soğutma makineleri ihracatımızsöz konusu iken 2010 yılınınaynı dönemine gelindiğinde ise budeğer yüzde 7,9 oranında artış kaydederek49 milyon 330 bin dolar ihracatdüzeyini yakalandı. Endüstriyelklima ve soğutma makineleri ihracatımızınüçüncü en büyük ihracat pazarıise Fransa oldu. Fransa’ya 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 40 milyon 772 bin dolarlık endüstriyel klima ve soğutmamakineleri ihracatı yapılırken,yüzde 5,4 gibi bir artışla, ihracatımız42 milyon 972 bin dolara yükseldi.Endüstriyel klima ve soğutma makineleriihracatımızın 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla artış gösterdiğiülkenin ise Cezayir olduğu görülüyor.Söz konusu ülkeye 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 7 milyon419 bin dolarlık endüstriyel klima vesoğutma makineleri ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değer yüzde196,2 oranında artış kaydederek 21milyon 976 bin dolar ihracat düzeyiniyakalandı. Endüstriyel klima ve soğutmamakineleri ihracatımızda bir diğerönemli yükseliş ise yüzde 96,6 değerartışı ile İran ile yaşanmıştır. Söz konusuülkeye 2009 yılının Ocak-Eylüldöneminde 17 milyon 889 bin dolarlıkendüstriyel klima ve soğutma makineleriihracatı gerçekleştirilirken, burakam 2010 yılının aynı döneminde 35milyon 175 bin dolara ulaştı. Bu malgrubu içerisindeki diğer büyük ihracatartışının yaşandığı ülkenin ise Rusyaolduğu görülüyor. Rusya’ya 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 13 milyon228 bin dolarlık endüstriyel klima vesoğutma makineleri ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değer yüzde156 oranında artış kaydederek 20 milyon632 bin dolar ihracat düzeyini yakalandı.Endüstriyel klima ve soğutmamakineleri ihracatımızda artış yaşananülkelerden bir diğeri ise İtalyaoldu. İtalya’ya 2009 yılının Ocak-Eylüldöneminde 11 milyon 964 bin dolarlıkendüstriyel klima ve soğutma makineleriihracatı yapılırken, 2010 yılınınaynı döneminde bu rakam yüzde 47,3artış kaydederek 17 milyon 626 bindolar seviyesine yükseldi.


Gıda sanayii makineleri ihracatımızda 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 0,5 oranında düşen gıda sanayii makineleri ihracatımız, miktar bazında ise yüzde 3,7 oranında artış gösterdi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 271 milyon 338 bin dolar olan gıda sanayii makineleri ihracatımız 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 0,5 oranında gerileyerek 270 milyon 23 bin dolar oldu.Gıda sanayii makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Almanya. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde 25 milyon 505 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. Iran’a 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 12 milyon 813 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 65,5 oranında artış kaydederek 21 milyon 209 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük ihracat pazarı ise Azerbaycan oldu.
Azerbaycan’a 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 8 milyon 512 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı yapılırken, yüzde 140,1 gibi önemli bir artışla, ihracatımız 20 milyon 438 bin dolara yükseldi. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla artış gösterdiği ülkelerden bir diğerinin ise Libya olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 6 milyon 24 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 106,3 oranında artış kaydederek 12 milyon 430 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı.Gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasındaki Irak’a iharacat aynen kalırken diğer ülkelerde ise düşüşler yaşandı. Irak’a 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 15 milyon 77 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam 2010 yılının aynı döneminde 15 milyon 70 bin dolar oldu.Bu mal grubu içerisinde ihracat gerçekleştirdiğimiz bir diğer ülke olan Rusya’ya ise 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 8 milyon 958 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 14,1 oranında düşüş kaydederek 7 milyon 691 bin dolar ihracat düzeyine geriledi. Gıda sanayii makineleri ihracatımızda düşüş yaşanan bir diğer ülke ise Kazakistan oldu. Kazakistan’a 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 20 milyon 801 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı yapılırken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 9,1 düşerek 18 milyon 889 bin dolar seviyesine geriledi.


Makine ve aksamları ihracatımızın enönemli kalemlerinden biri olan inşaatve madencilik makineleri ihracatımız2010 yılının Ocak-Eylül dönemindeyükseliş kaydetti. Geçtiğimiz yılınOcak-Eylül dönemi ile karşılaştırıldığındadeğer bazında yüzde 23,5 oranındayükselen inşaat ve madencilikmakineleri ihracatımız, miktar bazındaise yüzde 30 oranında artış gösterdi.Değer olarak ise 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 442 milyon347 bin dolar olan inşaat ve madencilikmakineleri ihracatımız 2010 yılınınOcak-Eylül döneminde ise yüzde 23,5oranında artarak 546 milyon 359 bindolar oldu.İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızınen fazla olduğu ülke ise Almanya.Söz konusu ülkeye 2010 yılınınOcak-Eylül döneminde 60 milyon664 bin dolarlık inşaat ve madencilikmakineleri ihracatı gerçekleştirildi.Bu mal grubu içerisindeki en büyükikinci ihracat pazarımızın ise Libya olduğugörülüyor. Libya’ya 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 34 milyon482 bin dolarlık inşaat ve madencilikmakineleri ihracatımız söz konusuiken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğindeise bu değer yüzde 10,3 oranındaartış kaydederek 38 milyon 42bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. İnşaatve madencilik makineleri ihracatımızınüçüncü en büyük ihracat pazarı ise İran oldu. İran’a 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 19 milyon 951bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleriihracatı yapılırken, yüzde 80,8gibi önemli bir artışla, ihracatımız 36milyon 71 bin dolara yükseldi.İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın2010 yılı Ocak-Eylül dönemindeen fazla artış gösterdiği ülkelerdenbir diğerinin ise İngiltere olduğugörülüyor. Söz konusu ülkeye 2009yılının Ocak-Eylül döneminde 13 milyon644 bin dolarlık inşaat ve madencilikmakineleri ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değer yüzde89 oranında artış kaydederek 25 milyon787 bin dolar ihracat düzeyini yakalandı.İnşaat ve madencilik makineleriihracatımızda bir diğer önemliyükseliş ise yüzde 30,1 değer artışı ileAzerbaycan ile yaşanmıştır. Söz konusuülkeye 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde14 milyon 260 bin dolarlık inşaatve madencilik makineleri ihracatıgerçekleştirilirken, bu rakam 2010 yılınınaynı döneminde 18 milyon 568 bindolara ulaştı. Bu mal grubu içerisindekidiğer büyük ihracat artışının yaşandığıülkenin ise Irak olduğu görülüyor.Irak’a 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde18 milyon dolarlık inşaat vemadencilik makineleri ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise yüzde 21,6 oranındadeğer artışı kaydederek 21 milyon888 bin dolar ihracat düzeyini yakalandı.İnşaat ve madencilik makineleriihracatımızda artış yaşanan ülkelerdenbir diğeri ise İtalya oldu. İtalya’ya2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 16milyon 795 bin dolarlık inşaat ve madencilikmakineleri ihracatı yapılırken,2010 yılının aynı döneminde bu rakamyüzde 12,9 artış kaydederek 18 milyon954 bin dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye pompa ve kompresör ihracatımız 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 27,5 oranında yükselen pompa ve kompresör ihracatımız, miktar bazında ise yüzde 27,3 oranında artış gösterdi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 331 milyon 192 bin dolar olan pompa ve kompresör ihracatımız 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 27,5 oranında artarak 422 milyon 217 bin dolar oldu.Pompa ve kompresör ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Almanya. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde 94 milyon 141 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise ABD olduğu görülüyor. ABD’ye 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 17 milyon 158 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 44,8 oranında artış kaydederek 24 milyon 838 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Pompa ve kompresör ihracatımızın üçüncü en büyük ihracat pazarı ise İtalya oldu. İtalya’ya 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 19 milyon 112 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı yapılırken, yüzde 5,5 gibi bir artışla, ihracatımız 20 milyon 170 bin dolara yükseldi.Pompa ve kompresör ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla artış gösterdiği ülkelerden bir diğerinin ise Rusya olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 10 milyon 198 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 84,4 oranında artış kaydederek 18 milyon 805 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı.Pompa ve kompresör ihracatımızda bir diğer önemli yükseliş ise yüzde 73,5 değer artışı ile İngiltere ile yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 11 milyon 81 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam 2010 yılının aynı döneminde 19 milyon 221 bin dolara ulaştı.Bu mal grubu içerisindeki diğer büyük ihracat artışının yaşandığı ülkenin ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 8 milyon 745 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 40,2 oranında artış kaydederek 12 milyon 265 bin dolar ihracat düzeyini yakalandı. Pompa ve kompresör ihracatımızda artış yaşanan ülkelerden bir diğeri ise Türkmenistan oldu. Türkmenistan’a 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 8 milyon 997 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı yapılırken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 30,4 oranında artış kaydederek 11 milyon 734 bin dolar seviyesine yükseldi.

Makine ve aksamları ihracatımızın enönemli kalemlerinden biri olan tekstilve konfeksiyon makineleri ihracatımız2010 yılının Ocak-Eylül dönemindeyükseliş kaydetti. Geçtiğimiz yılınOcak-Eylül dönemi ile karşılaştırıldığındadeğer bazında yüzde 4,1 oranındayükselen tekstil ve konfeksiyonmakineleri ihracatımız, miktarbazında ise yüzde 7,5 oranında artışgösterdi. Değer olarak ise 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 179 milyon469 bin dolar olan tekstil ve konfeksiyonmakineleri ihracatımız 2010 yılınınOcak-Eylül döneminde ise yüzde4,1 oranında artarak 186 milyon 786bin dolar oldu.Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızınen fazla olduğu ülke iseİran. Söz konusu ülkeye 2010 yılınınOcak-Eylül döneminde 23 milyon302 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyonmakineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bumal grubu içerisindeki en büyük ikinciihracat pazarımızın ise Hindistan olduğugörülüyor. Hindistan’a 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 14 milyon642 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyonmakineleri ihracatımız söz konusuiken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğindeise bu değer yüzde 20 oranındaartış kaydederek 17 milyon 577 bindolar ihracat düzeyi yakalandı. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızınbir diğer önemli ihracat pazarıise İngiltere oldu. İngiltere’ye 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 8 milyon273 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyonmakineleri ihracatı yapılırken, yüzde12,3 gibi bir artışla, ihracatımız 9 milyon293 bin dolara yükseldi. Tekstilve konfeksiyon makineleri ihracatımızınbir diğer önemli ihracat pazarı iseAlmanya oldu. Almanya’ya 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 6 milyon235 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyonmakineleri ihracatı yapılırken, yüzde9,3 gibi bir artışla, ihracatımız 6 milyon818 bin dolara yükseldi.Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın2010 yılı Ocak-Eylül dönemindegenel olarak artış göstermişolsa da ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk10 ülke arasında düşüşler de yaşandı.Suriye’ye ise 2009 yılının Ocak-Eylüldöneminde 7 milyon 723 bin dolarlıktekstil ve konfeksiyon makineleriihracatımız söz konusu iken 2010 yılınınaynı dönemine gelindiğinde isebu değer yüzde 14,7 oranında düşerek6 milyon 591 bin dolar ihracat düzeyinegeriledi.Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızdabir diğer düşüş ise yüzde20,5 değer düşüşü ile Sudan ile yaşanmıştır.Söz konusu ülkeye 2009 yılınınOcak-Eylül döneminde 11 milyon 409bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleriihracatı gerçekleştirilirken, burakam 2010 yılının aynı döneminde 9milyon 69 bin dolara ulaştı.Bu mal grubu içerisindeki diğer ihracatdüşüşü yaşandığımız ülke ise Bangladeşolduğu görülüyor. Bangladeş’e2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 11milyon 535 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyonmakineleri ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değer yüzde28,5 oranında düşerek 8 milyon 250bin dolar ihracat düzeyini yakalandı.Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 7,5 oranında düşen yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız, miktar bazında ise yüzde 9,3 oranında artış gösterdi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 124 milyon 191 bin dolar olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 7,5 oranında düşerek 114 milyon 887 bin dolar oldu.Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Irak. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde 8 milyon 396 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 4 milyon 764 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 74,1 oranında artış kaydederek 8 milyon 293 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük ihracat pazarı ise BAE oldu. BAE’ye 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 2 milyon 249 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapılırken, yüzde 261 gibi önemli bir artışla, ihracatımız 8 milyon 119 bin dolara yükseldi. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla artış gösterdiği ülkelerden bir diğerinin ise Türkmenistan olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 3 milyon 60 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 103,6 oranında artış kaydederek 6 milyon 232 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı.Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda bir diğer önemli yükseliş ise yüzde 57,9 değer artışı ile Azerbaycan ile yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 5 milyon 30 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam 2010 yılının aynı döneminde 7 milyon 942 bin dolara ulaştı.Bu mal grubu içerisindeki diğer büyük ihracat artışının yaşandığı ülkenin ise Libya olduğu görülüyor. Libya’ya 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 3 milyon 440 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 153,3 oranında artış kaydederek 5 milyon 275 bin dolar ihracat düzeyini yakalandı.Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda artış yaşanan ülkelerden bir diğeri ise Mısır oldu. Mısır’a 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 2 milyon 653 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapılırken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 46,8 artış kaydederek 3 milyon 894 bin dolar seviyesine yükseldi.