GÜMRÜK BEYANNAMESİ NEDİR?
İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak, ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük Birliği’ne girildikten sonra mevzuatın ve belgelerin uyumlaştırılması çerçevesinde “Tek Tip Gümrük Beyannamesi” kullanımı getirilmiştir.

GÜMRÜK BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
1- Gümrük Beyannamesi doğrudan...

GÜMRÜK BEYANNAMESİ NEDİR?

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak, ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük Birliği’ne girildikten sonra mevzuatın ve belgelerin uyumlaştırılması çerçevesinde “Tek Tip Gümrük Beyannamesi” kullanımı getirilmiştir.

GÜMRÜK BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

1- Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir.

2- Gümrük beyannameleri üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz.

3- Gümrük beyannamelerinin tescili için ibrazından sonra beyan edilen eşyanın cins, nevi, nitelik ve birim fiyatı bakımından herhangi bir düzeltme yapılamaz.

4- Gümrük beyannamelerinin tescili, gümrüklerde tutulan deftere kayıt olunması, üzerine kayıt sıra numarası, tarih ve resmi mühür konulması ile tamamlanmaktadır.

GÜMRÜK BEYANNAMESİ NÜSHALARI NELERDEN OLUŞUR?

Gümrük Beyannamesi formları, ya sekiz nüshalı bir takım ya da dört nüshalı iki takım şeklinde sekiz nüshadan oluşur:

1 no.lu nüsha: İhracat ve/veya transit işlemlerinin yapıldığı hareket idaresinde saklanır.

2 no.lu nüsha: İstatistik amacıyla kullanılan nüshadır. 3 no.lu nüsha: İhracatta gümrük idaresince işlem gördükten sonra mükellefe iade edilir. Bu nüsha, aracı banka ve diğer kamu kuruluşları tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı nüsha olarak kullanılır. İlgili kuruluşlar, gerek görmeleri halinde, bu nüshadan bir fotokopi alarak, asıl nüshayı mükellefe iade eder.

4 no.lu nüsha: Transit rejiminde varış idaresinde kalacak nüshadır.

5 no.lu nüsha: Transit rejiminde varış idaresince hareket idaresine geri gönderilecek teyit nüshasıdır.

6 no.lu nüsha: İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenen belgelerin asılları ile birlikte bu nüshanın aslı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Bu nüshanın onaylı örneği, aslı yerine geçmek üzere beyanname ekinde bulunması gereken belgelerin örnek veya fotokopileri ile birlikte gümrük idaresinde kalır.

Bu nüsha, antrepo rejiminde kullanıldığında, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmez.

7 no.lu nüsha: İstatistik amacıyla kullanılan nüshadır. İthalat işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanır.

8 no.lu nüsha: İthalatta gümrük idaresince işlem gördükten sonra mükellefe iade edilir. Bu nüsha, aracı banka ve diğer kamu kuruluşları tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı nüsha olarak kullan lır. İlgili kuruluşlar, gerek görmeleri halinde, bu nüshadan bir fotokopi alarak, asıl nüshayı mükellefe iade eder.

Yukarıda anılan beyanname formlarına gerektiğinde, ya sekiz nüshalı bir takım ya da dört nüshalı iki takım şeklinde devam formları eklenebilir.

REJİMLERE GÖRE KULLANILACAK BEYANNAME NÜSHALARI

Beyanname nüshalarının gümrük işlemleri bakımından kullanımı şöyledir:

1. İhracat işlemleri için (eşyanın kesin veya geçici her türlü ihracında) 1, 2 ve 3 no.’lu nüshalar kullanılır.

2. Transitin şekline bağlı olarak beyanname nüshaları üzerinde şu şekilde işlem yapılır:

A. Transit işlemleri için 1, 4 ve 5 no.lu nüshalar kullanılır.
B. Bir beyanname formunun hem ihracat hem de transit işleminde kullanılmak istenmesi halinde, 1, 2, 3, 4 ve 5 no.lu nüshalar, ihracat beyannamesi ve transit beyannamesi olarak kullanılır.
C. Bir beyanname formunun hem transit hem de ithalat işleminde kullanılmak istenmesi halinde, 1, 4, 5, 6, 7 ve 8 no.lu nüshalar, transit beyannamesi ve ithalat beyannamesi olarak kullanılır. 3. İthalat işlemleri için 6, 7 ve 8 no.lu nüshalar kullanılır.

Gümrük beyannamesinin doldurulması ve beyanname nüshalarının kullanımıyla ilgili detaylı bilgi, Gümrük Yönetmeliği eki (31.05.2002 tarihli, 24771 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete) Ek 20’de yer alan Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı’nda yer almaktadır.