6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ
AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME FORMU


    • AMAÇ VE KAPSAM

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi uyarınca, (kişinin özgeçmişi ve içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır) “Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği” (Birlik olarak anılacaktır) ve Origami Medya Yayıncılık Hiz. Ltd. Şti. (Origami olarak anılacaktır) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 


Birlik ve Origami olarak; KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz. 


    • VERİ SORUMLUSU

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Ceyhun Atuf Kansu Cad No:120 Balgat Çankaya/Ankara adresinde mukim, BAŞKENT VD. 9491910054 Vergi No’lu, “Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği” ve Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower no: 12 blok: 405 Şişli/ İstanbul adresinde mukim, 6470338065 vergi no.lu Origami tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir: 
3. KİŞİSEL VERILERIN IŞLENME AMACI


Kişisel verileriniz; web sitesine abonelik sağlamak, abonenin tanınması ve gerektiğinde iletişim kurulabilmesi amaçlara uygun olarak, mevzuat gereği temin edilerek veri sorumlusunun sorumluluklarının ifası için veri kayıt sistemine işlenmesi, ticari, mali, hukuki ve sosyal konulu iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.


3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER


Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; BİRLİK ve Origami tarafından dahili olarak kullanılabileceği gibi, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız Kurum ve kuruluşlarla, Birlik Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleriyle,  Birlik’in ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ve şubeleri ile bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanlarıyla, ilgili kişisel verileri görme yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve gözetim kurum ve kuruluşlarıyla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, web sitesi hizmeti alınan ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. 

    

4. KATILIMCININ KİŞİSEL VERİLERİNİN HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ


    Kanun Hükmü: Kişisel bilgilerinin kanun gereği tutulması.

    İletişimin Sağlanması: İletişim kurulması için adres ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesi.

    Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması: Katılımcıya ait gerekli bilgilerin mevzuattan kaynaklanacak olası hukuki başvurmalar nedeniyle dava zamanaşımı boyunca saklanması

•    Faaliyetlerin düzenlenmesi (Birlik üyelerine, ilgili üst kuruluş, Bakanlık, diğer kurum ve kuruluşlar)


5. KATILIMCIYA AIT KIŞISEL VERILERI TOPLAMANIN YÖNTEMI VE HUKUKI SEBEBI


A. Katılımcıya Ait Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebebi


Kişisel Verileriniz web sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi, organize edilmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. 


B. Veri Sorumlusuna Başvuru


6698 s. Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle BİRLİK’e veya Origami’ye başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://www.oaib.org.tr/tr/kurumsal-kisisel-verilerin-korunmasi-kvkk-basvuru-formu.html  adlı internet sitesinde yer alan “Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat/ANKARA  adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde BİRLİK tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin BİRLİK için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından BİRLİK ‘e veya Origami’ye daha önce bildirilen ve  sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletir. Katılımcı tarafından yapılacak bu başvuruda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;


a) Ad, Soyad ve Başvuru yazılı ise imza,


b) Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,


d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,


e) Talep konusu.Başvurunun konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.


Katılımcının yazılı başvurusunda, Veri Sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.