KAPASİTE RAPORUNUN TANIMI VE KAPSAMI NEDİR?

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını Sanayi Odaları ile Sanayi ve Ticaret Odaları nın ilgili birimleri düzenlemektedir.

İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük işlemleri, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

KAPASİTE RAPORUNUN TANIMI VE KAPSAMI NEDİR?

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını Sanayi Odaları ile Sanayi ve Ticaret Odaları nın ilgili birimleri düzenlemektedir. İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük işlemleri, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Odaların ilgili birimlerince görevlendirilen ekspertiz heyetleri ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazı rlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kıstaslar ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır. Ayrıca, kamu kurumlarının firmalar hakkı ndaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden faydalanılmaktadır.

 

KAPASİTE RAPORU NERELERDE KULLANILIR

Kapasite Raporları; Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde, yurt dışı fuar katılımlarının desteklenmesi, yurt dışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım desteği, çevre maliyetlerinin desteklenmesi gibi bazı ihracata yönelik devlet yardımlarının uygulamasında kullanıldığı gibi aynı zamanda resmi ve özel ihalelerde, yurt içi ve yurt dışı kredi teminlerinde, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımlarda, tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, imalatçı belgesi alımında, vergi incelemelerinde, ve kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde kapasite raporu gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

 

RAPORUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLEME

Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde üç yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.

Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir. Raporda yer alan makineler kiralık (leasing dâhil) ve kira sözleşmesi süresi 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Makine Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu makineler için kapasite raporu düzenlenmez.

 

KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU

Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için ilgili Sanayi Odası ya da Ticaret ve Sanayi Odasına üye olmak zorunludur. Kapasite raporu başvurusu, kapasite raporu başvuru formu doldurularak, istenen belgelerle Odanın ilgili birimine yapılır.

 

KAPASİTE RAPORU BAŞVURU FORMLARININ DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR NELERDİR?

1- İşyerinde mevcut makine ve tezgâhlardan sadece faturası olan veya Noterce tasdikli resmi defterlere kayıtlı olanlar dikkate alınmalıdır (Kiralık ve Leasingli olanlar “Kiralı k” bölümüne yazılmalıdır).

2- Makine veya tezgâhların cinslerine veya bulundukları atölyelere göre gruplandırılarak yazılması işyerindeki incelemeyi kolaylaştıracaktır.

3- Özellikle yenileme başvurularında, daha önceki kapasite raporunda olmayan, yeni alınmış olan makine ve tesisatın yazılması inceleme işlemlerini kolaylaştıracaktır.

4- Hammadde ihtiyaçlarını sıralarken ticari markalar değil tercihen endüstride ve piyasada kullanılan genel isimlerinin yazılması inceleme işlemlerini kolaylaştıracaktır.

KAPASİTE RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRECİ

Firma kapasite istek formlarını doldurarak müracaat ettikten sonra Kapasite Şubesince görevlendirilen ekspertiz heyeti firma işyerinde inceleme yapar. Bu inceleme aşamaları şu şekilde işler:

1- Kapasite Raporu Talep Dilekçesinin verilmesi.

2- Kapasite Raporu Bilgi Formunun verilmesi ve ilgili açıklamalar.

3- Yönetim Kurulu incelemesi ve onayı.

4- Firma ile randevu.

5- Mahallinde inceleme.

6- Müsvette Rapor tanzimi.

7- İstenilen belgelerin Odaya gönderilmesi.

8- Raporun bilgisayarda yazılması.

9- Eksper, Raportör ve Onay Mercii tarafından imza edilmesi.

10- Rapor ücretinin tahsil edilmesi.

11- Raporun T.O.B.B.'a onay için gönderilmesi.

12- Onaylanmış raporun bir adedinin firmaya teslim edilmesi, bir adedinin Odada muhafaza edilmesi.

 

T.O.B.B. ONAYLI KAPASİTE RAPORUNDAN TASDİKLİ SURET VERİLMESİ

İlgili Odaca hazırlanan kapasite raporu firmayla mutabakat sağlandıktan sonra T.O.B.B.’a onay için gönderilir. Onaydan dönen rapor Odada muhafaza edilir ve firmalar ilgili mercilere kapasite raporu ibraz etmek istedikleri zaman bu rapordan onaylı kopya alırlar.

 

KAPASİTE RAPORU İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Kapasite raporu alabilmek için firma en az kaç işçi çalıştırıyor olmalıdır?

Üretimde çalışan (ortaklar hariç) en az 10 işçisi bulunan firmalar kapasite raporu alabilir.

2- İşyeri adresi değiştiğinde ne yapılmalıdır?

İşyeri adresi değişikliği yazılı olarak ivedilikle Odaya bildirilir, Kapasite Raporu iptal edilir ve yeni adresin Oda Sicil Biriminde değişikliği yapılır. Yeni adres için yeni Kapasite Raporu müracaatı yapılır.

3- Ticaret Sicil Memurluklarınca verilen nevi ve unvan değişikliğinde ne yapılmalıdır?

İlgili değişiklik, yazılı olarak ivedilikle Odaya bildirilir, Sicil Birimi ilgili değişikliği yapar. Mevcut rapordaki işyeri adresi değişmemişse, makine parkı muhafaza ediliyorsa yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılır, aksi halde yenilenmesi için müracaat edilir.

4- Kapasite raporu neden iptal edilir?

Kapasite raporunda kapasitesi hesaplanmış makinelerden bir kısmı veya tümü satılmış veya başka bir firmaya kiralanmışsa, işyeri adresi değişikliği olmuşsa, işyeri kapanmışsa kapasite raporu iptal edilir.

5- Kapasite raporuna makine veya hammadde ilave ettirmek için ne yapı lmalıdır?

Rapor yeni düzenlenmiş ve 5 günlük mutabakat sürecinde ise, firma müracaatı Eksper heyetince incelenerek uygun görüldüğü takdirde ilave edilir. Odalar Birliğince onaylanmış rapora bu gibi ilaveler yapılamaz.

6- Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya yeni bir makine ilave etmek için ne yapılmalıdır?

Kapasite raporu yenilenecektir. Detaylı bilgi; üyesi olunan ya da bulunulan ildeki Sanayi Odası ya da Ticaret ve Sanayi Odasından alınabilir.