Güney Kore’nin ithalatı yüzde 22 artarak 2008 yılında 435 milyar dolara ulaştı. Aynı yılda ülkenin genel ithalatında en çok payı alan ilk üç ülke sırasıyla Çin, Japonya ve ABD oldu.Türkiye 2008 yılı verilerine göre Güney Kore’nin ithalatında bir önceki yıla...GÜNEY KORE’NİN İTHALATI YÜZDE 22 ARTARAK 2008 YILINDA 435 MİLYAR DOLARA ULAŞTI. AYNI YILDA ÜLKENİN GENEL İTHALATINDA EN ÇOK PAYI ALAN İLK ÜÇ ÜLKE SIRASIYLA ÇİN, JAPONYA VE ABD OLDU. TÜRKİYE 2008 YILI VERİLERİNE GÖRE GÜNEY KORE’NİN İTHALATINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 28,5 ARTIŞLA 54. SIRADA YER ALDI.

 

Güney Kore; ekonomisini, 1950’lerde kısıtlı bir alanda sürdürebilen tarıma ve balıkçılığa dayalı geleneksel bir yapıdan, sanayi ve hizmetler sektörünün egemen olduğu bir yapıya kavuşturmayı başardı. Bu haliyle ülke; bölgenin en önemli ekonomik aktörleri arasında sayılıyor. Son 30 yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olan Güney Kore; 1962 yılında endüstrileşmede başlattığı ilerleme ile ihracata dayalı bir büyüme politikası izledi.

 

1997-2001 yılları imalat sanayi büyüme oranları açısından geçmişin büyük artışlarına ulaşamamasına karşın, ekonomi yılda ortalama yüzde 4,1 oranında büyüme gösterdi. Kriz sonrasında en hızlı kendini toparlayan sektör ise imalat sanayi olarak kayıtlara geçti. Bu artış özellikle artan dış talep, iç tüketim talebinde meydana gelen canlanma ve yerel yatırımlardaki artıştan kaynaklanıyor. İmalat sanayinin gelişmesinde en etkili sektörler ise “bilgi teknolojileri” ve “ileri teknoloji” oldu. Günümüze Güney Kore, gemi yapımında dünyada birinci, yarı iletkenlerde üçüncü, otomobil ve Petro kimyada beşinci ve demir çelikte 6. büyük kapasiteye sahiptir.

 

Güney Kore’ye mal ithalatı serbestken, liberalize edilecek olan 8 kalem et ve et mamulü dışında ithali izne tabi madde bulunmuyor. 1999 yılı itibariyle ithalatta liberalizasyon oranı yüzde 99’a ulaştı. Çevre, sağlık ve teknoloji gibi nedenlerle birçok madde ithalden önce ve sonra kontrole tabi tutuluyor. Yüzde 70’i dağlarla kaplı olan Kore, dünyanın coğrafi olarak en dağlık bölgeleri arasında yer alıyor. Yarımadanın yüzölçümü 222.154 kilometrekare iken Güney Kore’nin yüzölçümü ise 99.154 kilometrekaredir. Moğol ırkından geldikleri iddia edilen Koreliler, homojen etnik yapıları ile özgün dil, kültür ve geleneklere sahiptir. 1995 yılı itibarıyla 44,6 milyon nüfusa sahip olup, nüfus artış hızı yüzde 0,9, nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 451,3 kişi ve ortalama aile büyüklüğü 3,8 kişidir. Nüfus artış oranı da 1950'lerde yüzde 3'den daha fazla iken bu oran 2005 yılında yüzde 0.38'lere kadar geriledi. Bunun sebebi de insanların daha az çocuk sahibi olma isteklerinden kaynaklanıyor.1960 yılından itibaren hızlı bir kentleşme ve kırsal alanlardan şehirlere doğru bir göç dalgası başladı.

 

Nüfus 2006 yılı rakamlarına göre 49.024.737’dur. Nüfus yoğunluğu kilometre başına 480 kişidir. Hızlı nüfus artışı bir zamanlar ciddi bir sosyal problem olmasına rağmen, başarılı aile planlaması kampanyaları ile doğum oranı düşürüldü. Şu anda nüfusun yüzde 85'i şehirlerde yaşıyor. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 4 milyondan fazla bir nüfus Kuzey taraftan güneye geçiş yaptı. Bu aniden meydana gelen nüfus artışı Güney Kore'den gerçekleşen göçlerle birlikte dengeledi.

 

GÜNEY KORE SERMAYELİ ŞİRKETLER TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPIYOR

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en önemli ayağını Türkiye’de yatırım yapan Güney Kore sermayeli şirketler oluşturuyor. Bu ülke merkezli 51 firmanın 88 yerli ortağıyla Türkiye`deki yatırım tutarı toplamda 105 milyon TL`yi buluyor. Şirketler, ağırlıklı olarak otomotiv, bilişim ve elektronik, madencilik, turizm ve imalat alanlarında faaliyet gösteriyor. Güney Kore'nin ekonomisini geliştirmesi ve politik istikrara ulaşması ise 1990 yıllarının ortalarını buldu.

 

Güney Kore'de yaklaşık olarak 378 bin yabancı işçi bulunduğu ve bunun yüzde 52'sinin yasal olmayan yollardan çalışmakta olduğu ifade ediliyor. Güney Kore’nin mali sisteminde Merkez Bankası bankacılık sisteminde başat rol oynayarak para politikasını yürütüyor ve diğer banka ve finans kurumları arasında gözetim görevi yapıyor. Güney Kore’de bankalar; mevduat bankaları ve uzman bankalar olarak sınıflandırılıyor. Uzman bankalar ekonomik politikaya destek sağlamak ve bazı sektörlerin ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulmuş bir yapıya sahipler. Bu bankalar arasında Kore Sanayi Bankası, İthalat İhracat Bankası, Konut Bankası sayılabilir. Güney Kore’de diğer bir banka türü olan yatırım bankaları, aktiflerinden daha fazla borçlanmaları nedeni ile krizin sorumluları arasında görülmüş ve 14 adedi kapatılmıştır. Kriz nedeniyle bazı bankaların birleştirilmeleri bazılarının da yabancılara satışı ile sermaye yapılarının güçlendirilmesine çalışılıyor.

 

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İLK YİRMİ EKONOMİSİ ARASINDA

1960 başlarında savaştan çıkmış bir tarım ülkesi olan Güney Kore, 1962’de başlatılan ihracat amaçlı kalkınma planı çerçevesinde bugün dünyada ve Uzak Doğu’da sosyal ve ekonomik açıdan sağladığı gelişme ile örnek gösterilecek bir ülkedir. Güney Kore; çeşitli dalgalanmalar yaşamakla birlikte GSYİH 1963–1990 yılları aralığında ortalama yıllık yüzde 9 büyüme kaydetti.İhracat alanında eriştiği büyük başarı, Güney Kore’nin gelişiminin en önemli göstergesi olarak sayılıyor. 1998 yılında Uzak Doğu’da yaşanan krizden sonra ekonomisini genel olarak toparlamış ve kriz öncesinden daha yüksek bir büyüme hızı yakalanmıştır. Güney Kore’nin reel GSYİH; 1999 yılında yüzde 9,4 ve 2000 yılında da yüzde 8,5 oranında büyüyerek, uygulanan mali ve para politikalarının da desteğiyle 1988 yılından sonra görülen en yüksek değere ulaştı. 1960’lardan bu yana düzenli bir büyüme gösteren Güney Kore, bugün dünyanın önemli sanayileşmiş ülkeleri arasında yer alıyor. 40 yıl önce GSYİH’si oldukça düşük olan G. Kore, bugün dünyanın en güçlü ilk yirmi ekonomisine sahip ülkeleri arasında sayılıyor. Ekonomisinin yüzde 52’si ihracata dayalı Kore Cumhuriyeti küresel ekonomik krizin yaralarını 2009 yılının ortalarından itibaren sarmaya başladı. Bunda, hükümetin aldığı faiz indirimi, piyasaya likidite arzı, vergi indirimleri gibi tedbirlerin payı büyüktür. G. Kore hükümeti; artan bütçe harcamaları ve dış borçlanmaya rağmen tedbirleri uygulamak ve yeni önlemler almak konusundaki kararlılığını 2009 yılı içerisinde birçok kere ortaya koydu. Sanayi üretimi, ihracat, ithalat, sermaye yatırımları ve iç talepte hız kesen düşüş oranları ve piyasalarda esen olumlu hava sonrasında 2009 yılı hedeşeri hükümet tarafından yıl içerisinde birkaç kez revize edildi. Güney Kore “Küreselleşme” politikası çerçevesinde tüm uluslar arası örgütlerde ve forumlarda etkin rol alıyor. WTO, OECD, APEC, ASEAN ve ASEM üyesi olan ülke, AGİT’te de katılımcı ülke konumunda bulunuyor. 1996 yılında OECD’ye üye olan Güney Kore’nin bu konumu, gelişmiş ülkeler arasında yer almasının doğal sonucu olarak değerlendirilebilir.

 

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATININ PAYI YÜZDE 10

Birleşmiş Milletler verilerine göre; bir önceki yıla kıyasla Güney Kore’nin ihracatı yüzde 13,6 artarak 2008 yılında 422 milyar dolara yükseldi. Ülkenin genel ihracatında en çok payı alan ilk üç ülke sırasıyla Çin, A.B.D. ve Japonya oldu.

Güney Kore’nin ihracatında en büyük payı alan ilk 20 ülke arasında en çok artış kaydedilen ülkeler ise sırasıyla; Panama, Brezilya ve B.A.E’dir. Türkiye ise Güney Kore’nin ihracatında 3,7 milyar dolar ile 27. sırada yer alıyor. 2008 yılında G.Kore’nin önemli ihraç ürünleri incelendiğinde ilk üç sırayı “elektrikli makine ve cihazlar”, “motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer” ve “makine ve aksamları” kalemlerinin aldığı görülüyor. Makine ve aksamları ihracatı Güney Kore’nin toplam ihracatından yüzde 10,7 pay alıyor.

 

MAKİNE VE AKSAMLARI İTHALATI G.KORE’NİN GENEL İTHALATINDAN YÜZDE 9,3 PAY ALIYOR

Güney Kore’nin ithalatı yüzde 22 artarak 2008 yılında 435 milyar dolara ulaştı. Aynı yılda ülkenin genel ithalatında en çok payı alan ilk üç ülke sırasıyla Çin, Japonya ve ABD oldu. Güney Kore’nin ithalatında en büyük payı alan ilk 20 ülke arasında en çok artış kaydedilen ülkeler ise sırasıyla; Katar, Suudi Arabistan ve Brezilya’dır. Türkiye 2008 yılı verilerine göre ithalatında bir önceki yıla göre yüzde 28,5 artışla 54. sırada yer aldı. Önemli ithal kalemleri ise “mineral yakıtlar ve yağlar” ,“elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları”, “makine ve aksamları” dır. 2008 yılında 40,5 milyar dolar olan makine ve aksamları ithalatı G.Kore’nin genel ithalatından yüzde 9,3 pay aldı.

Güney Kore’nin ithalatında en büyük pay yüzde 32 pay “mineral yakıtlar ve yağlar” olarak kayıtlara geçti. 2009 yılı verileri bir önceki yıl ile kıyaslandığında Güney Kore’ye ihracatımızda yüzde 13,4 oranında, ithalatımızda ise yüzde 23,8 seviyesinde bir azalış gerçekleştiği görülüyor. Ülkemiz ile G. Kore arasındaki ticaret hacmi 2009 yılında yüzde 23,1 gerileyerek 3,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Güney Kore’ye yönelik ihracatımız 2009 yılında yüzde 13,4 azalarak 234 milyon dolar olarak belirlendi. En çok artış gösteren sektörlerimiz sırasıyla yüzde 21.413 ile “demir ve çelik” sektörü, yüzde 1.000 ile “motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer” ve yüzde 322,3 ile “değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni” olarak sayılabilir. Güney Kore ithalatımız 2009 yılında yüzde 23,8 yılında gerileyerek 3,1 milyar dolar seviyesinde kayıtlara geçti. En büyük ithal kalemlerimiz incelendiğinizde “elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları” ve “makine ve aksamları” sektörleri göze çarpıyor. Güney Kore ithalatımız incelendiğinde “gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar” yüzde 1639,2 artış oranı ile dikkat çekiyor.

GÜNEY KORE TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYOR

“2008 yılında “makine ve aksamları” ürün grubunun Güney Kore’nin toplam ihracatından yüzde 10,8 pay aldığı görülüyor.

Güney Kore’nin 2008 yılında makine ihracatı yüzde 4,8 artarak 45,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Güney Kore’nin makine ihracatında ilk sırada yer alan ülkeler Çin, ABD, Japonya ve Almanya’dır.

Değer bazında ilk 20 içinde yer alan ülkeler arasında ihracat artışına göre sıralama yapıldığında, Brezilya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk üçte yer aldığı görülüyor.

2008 yılında Güney Kore’nin makine ve aksamları ihracatında ilk sırayı 6,1 milyar dolar ile “yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı” aldı. Bu kalemi 3,4 milyar dolar ile “kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar” takip ediyor. 3,1 milyar dolar ile “dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb” ise Güney Kore’nin ihracatında 3. sırada yer alıyor.

Güney Kore’nin 2008 yılında gerçekleştirdiği makine ve aksamları ihracatında en çok pay alan ilk 10 pozisyon arasında; ihracatı en çok artan alt grupların başında yüzde 94 oranıyla hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu dizel, yarı dizel motorlar geliyor. Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı ve parçaları; yüzde 26,7 ile 2. sırada yer alıyor. Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar ise yüzde 21,1’lik payla 3. sırada kayıtlara geçti. 2008 yılında Güney Kore’nin genel ithalatında makine ve aksamlarının payı yüzde 9,3 seviyesinde kaydedildi. Güney Kore’nin 84. fasıl bazında makine ithalatı 2008 yılında bir önceki seneye göre yüzde 4,2 oranında artış göstererek 40,5 milyar dolara ulaştı. Japonya, Çin, ABD, Almanya ve Hollanda, Güney Kore’nin makine ithal ettiği başlıca ülkeler arasında değer bazında artışa göre yapılan sıralamada Japonya, Çin ve ABD ilk üçte yer alıyor. 2008 yılında, Güney Kore’nin makine ve aksamları ithalatındaki başlıca kalemler arasında ilk sırayı “yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesinin imalatı” alıyor. Bu kalemi; “otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri” ile “kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar” takip ediyor. Güney Kore’nin 2008 yılında gerçekleştirdiği makine ve aksamları ithalatında en çok pay alan ilk 10 pozisyon arasında; ithalatı en çok artan alt gruplara bakıldığında birinci sırada yüzde 253 ile matbaacılığa mahsus baskı makineleri ve yardımcı makineler yer alıyor. Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesinin imalatı ikinci sırada bulunurken sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri yüzde 34,1 ile üçüncü sırada kayıtlara geçiyor. İthalatında en çok düşüş görülenler ise sırasıyla; yüzde eksi 55,1 ile kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar, yüzde eksi 22,1 ile otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE, GÜNEY KORE’NİN MAKİNE İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER ARASINDA 36. SIRADA

BM verilerine göre 2008 yılında Güney Kore’nin makine ihraç ettiği ülkeler arasında 21. sırada yer alan Türkiye, Güney Kore’nin makine ithal ettiği ülkeler arasında ise 36. sırada bulunuyor. TÜİK verilerine göre; 2009 yılında ülkemizin 84. fasıl itibariyle makine ve aksamları sektörü ihracatında 68. sırada bulunan Güney Kore, sektör ihracatımızdan yüzde 0,2 oranında pay aldı. Anılan yılda Güney Kore makine ve aksamları ihracatımız yüzde 31,3 azalarak 17 milyon dolara gerilerken Güney Kore’den ithalatımız da yüzde 23,1 oranında azalarak 520 milyon dolara düştü. Güney Kore ile Türkiye arasındaki makine ve aksamları dış ticaret hacmi 2009 yılında yüzde 23,4 gerilerken dış ticaret farkı da ise 22,8 azalma gösterdi. 84. fasıl itibariyle sektör ihracatında önemli yer tutan kalemler pozisyon bazında incelendiğinde 2009 yılında; ilk sırada “içten yanmalı, pistonlu motorların aksam ve parçaları”, ikinci sırada “çamaşır yıkama makineleri”, üçüncü sırada ise “turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri”nin yer aldığı görülüyor. 2009 yılında pozisyon bazında Türkiye’nin Güney Kore’den 84. fasıl itibariyle en fazla ithal ettiği ürün grupları sırasıyla, “buhar jeneratörleri, kızgın su üreten kazanlar”, “hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu dizel, yarı dizel motorlar”, “dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb.” ve “metal dökümü için kasalar, plakalar, kalıp modelleri” olarak kayıtlara geçti.

KAYNAKLAR:

• BM İstatistik Bölümü Verileri

• TÜİK Verileri

• DTM Verileri

• Müşavirlik Raporları

• EIU Economist Intelligence Unit South Korea Country Report February 201

Güney Kore’nin 84. fasıl bazında makine ithalatı 2008 yılında bir önceki seneye göre yüzde 4,2 oranında artış göstererek 40,5 milyar dolara ulaştı. BM verilerine göre 2008 yılında Güney Kore’nin makine ihraç ettiği ülkeler arasında 21. sırada yer alan Türkiye, Güney Kore’nin makine ithal ettiği ülkeler arasında ise 36. sırada bulunuyor.