Kaynak, günlük yaşantımızın her alanında yer almaktadır. Üzerinden geçtiğimiz köprüler, raylar; bindiğimiz otomobiller, otobüsler; fabrikalar, endüstriyel tesisler ve yaşam alanlarımızın inşaatlarında kaynaklı imalat büyük rol oynamaktadır. Kaynağın insan yaşamı ile bu kadar iç içe olması, belirli kalite standartlarının sağlanmasını ve üretim hatalarının ve bunların etkilerinin en aza indirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.Türkiye’de kaynaklı imalat yapan kuruluşların ...

Kaynak, günlük yaşantımızın her alanında yer almaktadır. Üzerinden geçtiğimiz köprüler, raylar; bindiğimiz otomobiller, otobüsler; fabrikalar, endüstriyel tesisler ve yaşam alanlarımızın inşaatlarında kaynaklı imalat büyük rol oynamaktadır. Kaynağın insan yaşamı ile bu kadar iç içe olması, belirli kalite standartlarının sağlanmasını ve üretim hatalarının ve bunların etkilerinin en aza indirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Türkiye’de kaynaklı imalat yapan kuruluşların uluslararası pazarda rol alabilmesi için, bu alandaki yeterliliklerini ve güvenilirliklerini potansiyel müşterilerine kanıtlaması gereklidir. Bunun için uluslararası tanınırlıkta belgelendirme sistemleri geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur.

 

EN ÖNEMLİ KAYNAKLI İMALAT SERTİFİKASI

Bu kapsamda en yaygın olarak kullanılanı ISO 3834 kalite güvence sistemidir. ISO 3834 sistemi, imalatçı ve alt yüklenicileri kapsayan ve tüm imalat işlerinde kalitenin güvence altına alınmasını hedefleyen bir sistemdir. ISO 3834 belgelendirme işlemleri bu konuda akredite olmuş kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Ayrıca güvenilirliği tüm dünyaca bilinen Alman standartları da kaynaklı imalatta en çok başvurulan ve referans gösterilen standartlardır. Firmaların kaynaklı imalat için yeterliliklerini değerlendirip belgelendirmek için kullanılan Alman standartı, DIN 18800 Kısım 7’dir. DIN 18800 Kısım 7 Uygunluk Belgesi, Almanya’ya kaynaklı çelik yapılar ihraç etmek isteyen kuruluşların sahip olması gereken bir belgedir. Alman Firmaları tüm yurtdışı projelerinde de DIN 18800 Kısım 7 belgesine sahip Firmalarla çalışmayı ön şart olarak koymaktadır.

Almanya dışında birçok Avrupa ülkesi Firması da şartnamelerine DIN 18800 Kısım 7 Uygunluk Belgesi zorunluluğunu koymaktadır. Denetim ve belgelendirme, bu konuda Alman yapı kurumları tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılabilmektedir.

 

NİTELİKLİ PERSONEL ÇOK ÖNEMLİ

Türk Firmaları dışarıya açıldıkça ve büyük projelerde yer aldıkça, dünyanın gelişmiş bölgelerinde geçerli olan kalite standartlarını uygulamaktadır. Termik santral gibi endüstriyel tesislerde veya diğer büyük projelerde uluslararası Firmalarla çalışan Türk Firmaları, gerekli kalite sistemlerine göre belgelendirilmekte ve bu standartların gereklerine uygun şekilde imalat veya montaj çalışmalarını yapmaktadır.

Kaynaklı üretim alanında kullanılmakta olan kalite sistemleri, kaynaklı üretimde kalitenin güvence altına alınarak müşterinin ve son kullanıcının korunması amacına hizmet eder.

Kaynakta kalite, uygun eğitime sahip personel, uygun nitelikte ana malzeme, uygun nitelikli sarf malzemeleri ve tüm/ bunların doğru kullanıldığını ya da doğru parametrelerle üretildiğini gösteren onanmış prosedürler, talimatlarla sağlanabilmektedir. Üreticinin bu şartları yerine getirdiğinin belgelendirilmesi de “ISO 3834” standardı gereklerini yerine getirmesiyle mümkündür.

Kalite standartlarının uygulanabilmesi için en önemli gereksinim nitelikli personeldir. Bu nitelikli personelin başında kaynak mühendisleri gelir. Kaynaklı üretimde kalitenin sağlanması amacıyla istihdam edilecek Kaynak Denetim Personelinin yetki ve sorumlulukları da bir standart altında toplanmıştır (ISO 14731).

 

YENİ PAZARLARA AÇILMANIN FORMÜLÜ

Kalite yönetimi sistem belgelendirmeleri dışında, Firmaların kaynaklı üretim konusunda yeterliliğinin ve uygunluğunun değerlendirilip belgelendirildiği farklı sistemler de vardır. Bunlar daha çok ürünün kullanılacağı ülkenin üretim ve kalite standartları çerçevesinde talep edilmektedir. Bu durumda belgenin değeri, gereksinimi ortaya koyan ülkenin sanayideki gücü ile doğru orantılıdır. Belgelendirme gereklerinin uzun deneyimler sonucu ortaya konduğu düşünüldüğünde, belgelendirilen Firmaya katkısının önemi de anlaşılabilir. Firmalara diğer bir yararı da kendisini yeni müşterilere tanıtma yani pazarlama alanında olmaktadır. Bu sistemlere en önemli örnek “DIN 18800 Kısım 7”, üreticinin uygunluğunun belgelendirilmesidir. Bu, Avrupa hatta dünya genelinde kabul görmüş, saygın bir Alman belgelendirme sistemidir ve üretim odaklı bir standardın gereklerini tanımlar. Burada dokümantasyon, kayıtlar ve benzeri prosedürler de önemli olmakla birlikte, asıl önemli olan girdilerin (malzeme, insan, altyapı) niteliği, prosesin ve ürünün kalitesidir. Dünya genelinde baktığımızda, özellikle Avrupa’da ve ayrıca ABD ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkede, çelik yapılar alanında çalışan çok sayıda Firma bu alanda belgelendirilme yoluna gitmiştir. DIN 18800 Kısım 7 Uygunluk Belgesi, Almanya’da tüm Firmalar için zorunludur. Polonya’da 331 Firma bu belgeye sahiptir. Tüm dünyada DIN 18800 Kısım 7 belgesine sahip Firma sayısı 7907’dir. Almanya dışındaki Firmaların yalnızca yüzde 40’ı Almanya’ya kaynaklı çelik yapı ihraç etmektedir, yani belgeyi zorunlu olarak almaktadır. Diğer Firmalar, belgelendirmeyi üretim kalitelerini arttırmak ve uluslararası rekabette prestijli bir belgeye sahip olarak avantaj elde etmek için yapmaktadır.

Burada firmaların kaliteli üretim yapmaya uygunlukları değerlendirilir. A’dan E’ye kadar beş sınıfta yapılan bir belgelendirmedir. Bu sınıflar firmaların üretim kapasitesini ve farklı uygulamalar için altyapısının yeterliliğini belirler. E sınıfı belge en kapsamlı olandır ve belge sahibi Firmada hem statik, hem de dinamik yapılar (çelik yapılar, köprüler, vinçler) üretilebileceğini belgeler.

Türkiye'de de bu konuda çalışmalar ve, belgelendirilmiş yaklaşık 50 Firma vardır. Halen 39 Firma geçerli Uygunluk Belgesi ile imalat yapmaktadır. Uluslararası projelerdeki artış ve yurtdışı Firmalara yapılan işlerin fazlalaşmasıyla, belgelendirme için talep de artmaktadır. Türkiye’de 2007 yılında belgelendirilen Firma sayısında, daha önceki yıllara göre yüzde 80 artış görülmüştür. 2008 yılı itibariyle, Firmaların belgelendirme için talepleri artarak devam etmektedir. ISO 3834 veya DIN 18800 Kısım 7 gibi kaynaklı imalat alanında kurulan sistemler ve yapılan belgelendirmeler, aslında yalnızca Türk sanayisinin dünya pazarındaki yeri açısından değil, aynı zamanda ürünlerin kullanıldıkları yere bağlı olarak, insan hayatının güvenliği açısından da önemlidir. Unutulmamalıdır ki, uygulanan standartlar ve kalite sistemleri üretimin ve insan hayatının sigortasıdır.

 

Özlem Karaman kimdir?

1975 doğumlu.. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. 1999 yılında Avrupa Kaynak Mühendisi diplomasını aldı. 1997-2001 yılları arasında MİTAŞ’da önce kalite mühendisi ve sonra kaynak atölyesi yöneticisi olarak çalıştı. 2001-2006 yılları arasında TEKKON Firması ile SUGÖZÜ Termik Santrali şantiyesinde ve BTC Ceyhan Deniz Terminali şantiyesinde kaynak mühendisliği yaptı. 2006 yılından itibaren KTM Firmasında yönetici olarak, kaynaklı imalat alanında çalışan Firmaların denetim ve belgelendirilmesi ve eğitim konularında çalışmaktadır.

 

DIN 18800 KISIM 7 UYGUNLUK BELGESİ, ALMANYA’YA KAYNAKLI ÇELİK YAPILAR İHRAÇ ETMEK İSTEYEN KURULUŞLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN BİR BELGEDİR. ALMAN FİRMALARI TÜM YURTDIŞI PROJELERİNDE DE DIN 18800 KISIM 7 BELGESİNE SAHİP FİRMALARLA ÇALIŞMAYI ÖN ŞART OLARAK KOYMAKTADIR.