Makine uretiminde, olcme cok onemli bir konumda bulunuyor. değişik işyerlerinde yapılan olcme sonuclarının aynı olması icin kullanılan olcu aletlerinin doğru olması gerekiyor bu da ancak kalibrasyon ile mumkun olabiliyor...

Değişen ve gelişen günümüz dünyasında, uluslararası alanda teknolojik gelişmelere paralel olarak kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ürün ve hizmet üretiminde rekabet edebilir bir kalite seviyesini yakalamak, firmaların devamlı lığını sağlaması adına hayati önem taşıyor. Üretilen mal ve hizmetlerde yapı lan ölçümlerin firmalara maliyetleri bulunuyor. Ancak hatalı ölçümlerin maliyeti, ölçüm maliyetlerine oranlanınca daha yüksek düzeyde bulunduğu söylenebilinir. Bu nedenle ölçüm cihazlarının doğruluğundan emin olmak için mutlaka kalibrasyon unun yapılması gerekiyor. Belirli koşullar altında ölçülen büyüklüğ ün gerçek değeri ile onu ölçen aletin verdiği netice arasında bağlantı kurma işlemine kalibrasyon deniyor. Periyodik olarak yapılan kalibrasyon işlemi neticesinde hatalı ürün çıktıları minimize ediliyor. İşte bu konuda oluşan talep ve ihtiyaçları gidermek için Tse-Sojuztest Metroloji ve Kalibrasyon Ltd. Şti. Türk Standartları Enstitüsü ile Rostest Moskova Deney ve Sertifikasyon Merkezi’nin ortak çalışmaları ile 15 Ocak 1993 tarihinden beri hizmet sunuyor. Bu güne kadar hizmet verilen  firma sayısı 6000’e ulaştıran Merkezin, kalibrasyon hizmetinin yanında eğitim ve cihaz satış hizmetlerini de aktif bir şekilde yürüttüğü görülüyor. Tse-Sojuztest Metroloji Ve Kalibrasyon Merkezinin faaliyetlerini Merkezin Müdürü Hasan Ersoy ile konuştuk.

MAKİNE URETİCİLERİ İCİN KALİBRASYON ŞART
Hasan Ersoy, kayseri merkez olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Gaziantep ve Trabzon şubeleri ile hem mobil hem de sabit laboratuarları aracı- lığıyla sağlık ve üretim sektörüne kalibrasyon konusunda hizmet verdiklerini ifade ediyor. Makine sektöründe ise üretim sırasında kullanılan tüm ölçüm cihazlarının boyutsal, sıcaklık, basınç, sertlik, kuvvet ve elektrik-elektronik konusunda kalibrasyonu yaparak hizmet verdiklerini ifade eden Ersoy, kalibrasyonu yapılmış ölçüm cihazlarının hata miktarını belirledikleri için hatalı ürün çıkmasına engel olarak üreticinin prestij kaybetmesini, maliyetlerinin artmasını ve zaman kaybının önüne geçerek hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyarak ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını söylüyor. Hasan Ersoy, Tse-Sojuztest Metroloji Ve Kalibrasyon Merkezi olarak boyut, sıcaklık, basınç, terazi, devir, sertlik, kuvvet, gaz akış, elektrik- elektronik, hacim, Şziko-kimya, optik, oto servis, tekstil ve biyomedikal konularında ölçüm ve test yapan laboratuarlara sahip bulunduklarını söylüyor.

KALİBRASYON SERTİFİKALARININ YANISIRA EĞİTİM DE VERİLİYOR
Merkezleri tarafından firmalara kalibrasyon yapılmış olduğu cihazların ölçüm değerlerini içeren kalibrasyon sertifikaları verildiğini söyleyen Ersoy, bu sertifikaların her cihaz için ayrı ayrı hazı rlandığına dikkatleri çekiyor. Ayrıca firmanın talepleri doğrultusunda kalibrasyon metotlarını içeren eğitimler düzenlediklerini belirten Ersoy, eğitim sonrasında sınav da başarılı olan firma personeline eğitim verdiklerini söylüyor. Hasan Ersoy, merkezlerinin akredite bir kuruluş olması ve referanslarının izlenebilirliğini sağladığı için vermiş oldukları kalibrasyon ve eğitim sertifikaları nın uluslararası geçerliliğe sahip bulunduğ unu belirtiyor. Tse-Sojuztest Metroloji Ve Kalibrasyon Merkezi olarak Türkiye ilk kalibrasyon laboratuarı olduklarının altını çizen Ersoy, 7 ayrı bölgede bulunan şubeleri ile 15 farklı konuda mobil ve sabit laboratuarlar da firmalara hızlı güvenli ve etkin hizmet verdiklerini söylüyor.

KALİBRASYONUN GEREKLİLİĞİ YETERİ KADAR ALGILANMIYOR

Makine sektöründe üreticilerin dünyada uygulanan standartları takip edip bu standartların ön gördüğü şartlarda üretim yapması, hem iç piyasada hem de dış piyasada rekabet etme şansını artıracağını söyleyen Ersoy, bu durumun üreticilerimizi güvenilir bir konuma taşıyacağını ifade ediyor. Üreticilerin tamamının olmamakla beraber birçoğ unun kalibrasyonun gerekliğini tam olarak kavramış durumda bulunmadığı nı söyleyen Ersoy, sadece standardı n şart koştuğu bir madde gibi algı landığını ifade ediyor. Hasan Ersoy, bundan dolayı kalibrasyon laboratuarları na gerekli ilgiyi üreticilerin göstermediklerini söylüyor.

LABORATUAR SAYISI YETERLİ DUZEYDE
Gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye’de laboratuar sayısının şu an için yeterli olduğunu söyleyen Ersoy, ancak firmaların kalibrasyonun önemini tam kavramaları halinde laboratuar sayısını yeterli olmayacağını söylüyor. Hasan Ersoy, Tse ve Tse-Sojuztest Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi olarak laboratuarları nın hem ekipman hem de nitelikli personel konusunda yeterli düzeyde olduğunu söylüyor. Günümüzde kalibrasyonun öneminin giderek artması, firmaların kendi güvenirliğ ini sağlamak ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu yaptırmak için kaliteli hizmet veren kalibrasyon laboratuarları na yeterli düzeyde olmasa yönelmeleri sonucunu doğurmuş bulunuyor. Tse Sojuztest Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi de müşteri odaklı ve hedefi sürekli iyileştirme olan, kaliteli, zamanında, doğru, tarafsız ve güvenli hizmet anlayı- şı ile “Toplam Kalite Yönetimi” sistemini uygulayarak mükemmellik modeli çalışmaları nı sürdüren öncü bir kuruluş olma özelliğini sürdürüyor. Merkezin kalibrasyon laboratuarlarında TS EN ISO / IEC 17025 standardına uygun olarak ölçme güvenirliğini en yüksek seviyede sağlayarak endüstriyel üretime katkıda bulunuyor. Firma, uzun yıllardır kazandığı bilgi ve deneyimi profesyonel ve hatasız ölçüm ile hizmetinize sunuyor. Merkezi; kalibrasyon hizmetlerini ve çalı şmalarını, uzman ve deneyimli kadrosuyla takım ruhunu kaybetmeden teknolojik gelişmeleri takip ederek sürdürüyor. Spot. “ Makine üreticilerin birçoğu kalibrasyonun gerekliğini tam olarak kavramış durumda değiller. sadece standardın şart koştuğu bir madde gibi algılıyorlar, bundan dolayı kalibrasyon laboratuarlarına gerekli ilgiyi üreticiler göstermiyor.”