Fizibilite Analizi

a) İç pazardaki firma performansını analiz etmek (ürün, kurumsal, mali, pazarlama, vb. açılarından)
b) Firmanın kapasite durumunu incelemek
c) Hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerini göz önüne almak
d) Dış ticaret uzmanlarına danışmak (pazarlama,finansman, mevzuat, vb. konularda)
e) Hedef pazarları seçmek, bu pazarları uluslararası dış ticaret istatistik verileri, ülkemizin bu pazarlara yönelik ihracat potansiyeli ve ihracat değişim trendleri açısından irdelemek
f) Hedef pazarlara yönelik olası ihracat uygulamaları nda, maliyet ve etkin pazarlama analizlerinde ihracata yönelik devlet yardımlarından, Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmaya yönelik analiz yapmak

Fizibilite Analizi

a) İç pazardaki firma performansını analiz etmek (ürün, kurumsal, mali, pazarlama, vb. açılarından)

b) Firmanın kapasite durumunu incelemek

c) Hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerini göz önüne almak

d) Dış ticaret uzmanlarına danışmak (pazarlama,finansman, mevzuat, vb. konularda)

e) Hedef pazarları seçmek, bu pazarları uluslararası dış ticaret istatistik verileri, ülkemizin bu pazarlara yönelik ihracat potansiyeli ve ihracat değişim trendleri açısından irdelemek

f) Hedef pazarlara yönelik olası ihracat uygulamaları nda, maliyet ve etkin pazarlama analizlerinde ihracata yönelik devlet yardımlarından, Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmaya yönelik analiz yapmak

Dış Pazara Girişin Planlanması

a) Sektör bazında pazar araştırması yapmak.

b) Pazar araştırmasının değerlendirmesini yapmak, gerekirse pazarı yerinde analiz etmek

c) Pazara giriş stratejisini saptamak, etkili pazar dağıtım kanallarını tespit etmek

d) Hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon taleplerine uygunluğu sağlamak.

e) Patent, ticari marka ve telif hakları hakkında gerekli bilgiyi toplamak.

f) Vergiler, gümrük vergileri, harçlar, kotalar ve diğer tarife dışı engelleri belirlemek.

g) Fiyat listesi oluşturmak.

h) Finansman sağlamak

Uygulama

a) Dağıtım yöntemlerini belirlemek.

b) Pazarlama planını uygulamak.

c) Temsilcilik veya satış yöntemlerini seçmek.

d) Satış sözleşmesini müzakere etmek.

e) Üretimi tamamlamak.

f) Sigorta yaptırmak.

g) Gerekli belgeleri tamamlamak.

h) Ürünü ambalajlamak ve etiketlemek.

i)  Ürünü yüklemek

 

İHRACATTA ÖDEMEYE İLİŞKİN RİSKLER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bunlar; ithalatçının ödeme yapmaktan kaçınması (ticari risk), ithalatçının ödeme yapmak istemesine rağmen, ithalatçının ülkesinin konvertibl döviz yetersizliği nedeniyle transferin yapılmasının mümkün olamaması (transfer riski), ödemelerin üstüne bir takım fonlar (veya vergilerin) getirilmesi (mali riskler), ihracatçının sevk belgelerini doğru hazırlamaması sonucu, mal bedelinin ödenmesinin gecikmesi veya tamamen ortadan kalkmasıdır (dokümantasyon riski). Bu riskler, yalnızca ihracatçı ve ithalatçıyı değil, aracı finansman kuruluşlarını da yakından ilgilendirir. Zira bu risklerin ortaya çıkması durumunda, aracı finansman kuruluşları da verdikleri kredileri geri alamama riski ile karşılaşır. Bu risklerin yönetimi için, uluslararası ticarette kullanılan en aktif yöntemler; "etkili bir sözleşme, sağlam ödeme sistemleri, akreditişer, banka havaleleri, ülke ve şirket istihbaratı, ihracat kredi sigortası ve re-insurance (ikinci sigorta), teminatlar, dış ticarette kullanılan finansman teknikleri (forward, leasing vb), kur riskinden korunmak için vadeli opsiyon borsaları, future piyasaları, şube, mağaza, acenta ve distribütör aracılığıyla satış, konsinye satış vb.”dir. Otomasyona geçmeyen gümrük idarelerinden yapılacak işlemlerde öncelikle gümrük idaresine gitmeye gerek yoktur. Kendi ofislerinde elle veya daktilo ile doldurdukları beyannameleri önce herhangi bir birliğe veya irtibat bürosuna götürerek ıslak imza ve kaşe yaptırmaları gerekir. Firma daha sonra bu beyannameyi işlem göreceği ve otomasyon olmayan gümrüğe götürerek ihracat işlemini gerçekleştirir

 

ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGE VE İZİNLER NELERDİR?

Dış Ticaret Müsteşarlığı

• Dahilde İşleme İzin Belgesi

• Hariçte İşleme İzin Belgesi

• Kontrol Belgesi

• Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi

• Doğal Arı Balı Analiz Belgesi

• Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi

Gümrük Müsteşarlığı

• Gümrük Beyannamesi

• Bedelsiz İhracat

• Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Maliye Bakanlığı

• Özel Fatura

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

• Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası

• Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Sertifikası

• Gıda Güvenliği Sertifikası/Sağlık Sertifikası

• Süt Ürünleri Sağlık Sertifikası Beyannamesi

• Et Ürünleri Sağlık Sertifikası Beyannamesi

• Kuru Meyveler İhracat Beyannamesi

• Gübre İhracatı

• Tohum İhracatı

• Su Ürünleri İhracatı

• Yarış Atları İhracatı

• Yem İhracatı

• Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri

• Veteriner İlaçları İhracatı

• Doğal Çiçek Soğanları İhracatı

• Damızlık Büyük ve Küçük Baş Hayvan İhracatı

• Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası

• Mavi Yüzgeçli Orkinos (Thynus thunnus)

• CITES belgesi

Sağlık Bakanlığı

• Afyon ve Haşhaş Kellesi İhracatı

• Uyuşturucu Maddelerin İhracat

 

İHRACATTA GÜMRÜK BEYANNAMESİ NASIL ONAYLANIR?

Otomasyona Geçen Gümrük İdarelerinden Yapılan İşlemler:

Otomasyona geçen gümrük idarelerinden gümrük beyanname onay işlemleri 2 şekilde yapılmaktadır.

a) EDİ ve E-Birlik programı olan firmaların yaptığı işlemler: Bu programa sahip olan firmalar ( ya da vekalet verdikleri gümrük müşavirleri) kendi bürolarındaki bilgisayardan elektronik ortamda gümrüğe ve birliğe gitmeden onay işlemlerini tamamlatabilir, nihai olarak gümrükten mallarını ihraç edebilirler. Bu programla firmalar kendi ofislerinden Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan ve otomasyonda olan gümrük idaresinden tescil olabilir ve herhangi bir birlikten de işlem yaptırabilir. Program sayesinde gümrüğe-birliğe git gel işlemleri ortadan kaldırılmıştır.

b) Manuel işlemler: Yukarıda bahsedilen programı olmayan firmalar öncelikle gümrük idarelerinin veri giriş salonlarına giderek gümrük bilgisayarına beyanlarını yaparlar. Daha sonra yanlarında getirdikleri boş beyannameyi gümrükteki yazıcıya takarak döküm alırlar. Tescil numarası alarak dökülen beyannameler işlem görmek üzere herhangi bir Birliğe veya irtibat bürosuna götürülür. Birlik tarafından onaylanan beyanname tekrar gümrüğe götürülerek gümrük işlemleri  tamamlanır.

Otomasyona Geçmeyen Gümrük İdarelerinden Yapılan İşlemler:

Otomasyona geçmeyen gümrük idarelerinden yapılacak işlemlerde öncelikle gümrük idaresine gitmeye gerek yoktur. Kendi ofislerinde elle veya daktilo ile doldurdukları beyannameleri önce herhangi bir birliğe veya irtibat bürosuna götürerek ıslak imza ve kaşe yaptırmaları gerekir. Firma daha sonra bu beyannameyi işlem göreceği ve otomasyon olmayan gümrüğe götürerek ihracat işlemini gerçekleştirir

Milli Savunma Bakanlığı

• Harp, Silah ve Mühimmat İhracatı

Çevre ve Orman Bakanlığı

• Tehlikeli Atıkların İhracatı

• CITES Belgesi

• Av Hayvanları İhracatı

Kültür Bakanlığı

• Halı Ekspertiz Raporu

• Antika Hediyelik Eşya

Valilikler

• Uygunluk Belgesi (Sınır Ticaret Merkezi)

İhracatçı Birlikleri

• Kayda Bağlı İhracat

• Konsinye İhracat

• Nihai Kullanım Sertifikası

Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları

• Menşe Şahadetnamesi

• A.TR Belgesi

• EUR.1 Belgesi

• EUR-MED Belgesi

• İşlenmiş Lületaşı İhracatı

• Borsa Tescil Beyannamesi

• GSP Formu (Form A)

• ECO Menşe Şahadetnamesi

• Ekspertiz Raporu

• ATA Karneleri

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

• Radyasyon Analiz Belgesi (Ari Belgesi / Sarı Belgesi)

• Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belge

NASIL İHRACATÇI OLUNUR?

İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilmektedir.

Bu çerçevede, ihracat yapmak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olmak isteyenlerden, tek vergi numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler, noterden tasdikli imza sirküleri, tüzel firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar için durumları nı belirtir ortaklık sözleşmesi istenmektedir. Üyelik işlemini gerçekleştirenler, İhracat Yönetmeliği ve uygulama Tebliğlerine uygun olarak ihracatlarını gerçekleştirmektedir.